Hoppa till innehåll
Media

En rapport om arbetskraft, brist på arbetskraft och matchningsproblem 2022 sammanfattar resultaten av färdplansprojektet för tillgång på arbetskraft

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.1.2023 10.22 | Publicerad på svenska 23.1.2023 kl. 10.59
Pressmeddelande
Kuvituskuva.

Rapporten (Työvoiman saatavuus, työvoimapula ja kohtaanto-ongelmat vuonna 2022) sammanfattar de yrkes- och regionspecifika resultaten av färdplansprojektet och presenterar förslag till lösningar för att förbättra tillgången på arbetskraft. Rapporten delar in yrkena i yrken med brist på arbetskraft, yrken med matchningsproblem och yrken med överutbud och bedömer att ökningen av matchningsproblemet till stor del kan förklaras med det ökade antalet atypiska anställningsförhållanden. 

Färdplansprojektet för tillgång på arbetskraft, som startats av arbetsminister Tuula Haatainen, har sökt lösningar på arbetskraftsbehoven inom olika branscher i hela Finland. Den datamodell som utvecklats av projektexperterna har fördjupat förståelsen för orsakerna till och omfattningen av bristen på arbetskraft och matchningsproblem i olika yrken och regioner. Samtidigt har också bilden av arbetskraftsreserver och behovet av arbetskraftsinvandring preciserats. 

De yrkes- och regionspecifika resultaten av tillgången på arbetskraft och de förslag till lösningar som de åtta branschgrupper som deltagit i arbetet med färdplanen lagt fram har nu publicerats i rapporten Työvoiman saatavuus, työvoimapula ja kohtaanto-ongelmat vuonna 2022. Också den kunskapsbas som utvecklats inom projektet och som uppdateras finns på arbets- och näringsministeriets webbplats och kan användas fritt enligt principen om öppna data. 

”Jag är mycket nöjd över att datamodellen har producerat ny information om arbetsmarknaden och kommer att betjäna beslutsfattarna även i framtiden. Ju bättre vi förstår orsakerna till bristen på arbetskraft och matchningsproblemen, desto bättre kan vi också hitta nya lösningar på problemen och på så sätt stärka tillväxten och sysselsättningen”, säger arbetsminister Tuula Haatainen. 

Analys av tillgången på arbetskraft preciseras till yrkesnivå

Färdplansprojektets analys typbestämmer yrkena till yrken med brist på arbetskraft, yrken med matchningsproblem och yrken med överutbud. Enligt rapporten om arbetskraft, brist på arbetskraft och matchningsproblem 2022 råder det i yrken med medelinkomst (timlön < 16 €) brist på i synnerhet kompetent arbetskraft inom social- och hälsovården och IKT-branschen, lärare inom småbarnspedagogik och inom några industriyrken. 

Riksomfattande brist på arbetskraft förekommer också i många yrken inom restaurangbranschen och i vissa andra yrken inom servicebranschen. Lönenivån i dessa yrken hamnar dock klart under finländarnas genomsnittslön. Detta är en faktor som begränsar tillgången på arbetskraft. 

Överutbud, det vill säga många arbetssökande i förhållande till efterfrågan, finns i många yrken inom den kreativa sektorn, såsom bildkonstnärer, sömmerskor, danskonstnärer och samhällsforskare. På grund av det mycket stora antalet sökande finns det också överutbud av kontorssekreterare och säljare.

Låg inkomstnivå förenar yrken med matchningsproblem

En intressant grupp är yrken med matchningsproblem där det finns mycket efterfrågan på arbetskraft, men ändå är arbetslösheten hög. Trots det stora utbudet av arbetskraft upplever arbetsgivarna att det råder betydande brist på arbetskraft. 

Till dessa yrken hör många byggnadsyrken, applikationsprogrammerare, förpackare, processkötare inom den kemiska industrin, reseguider och växthusarbetare. Största delen av yrkena med matchningsproblem förenas av en hög andel atypiska anställningsförhållanden och en låg inkomstnivå.

Har matchningsproblemet förvärrats? 

Det har tolkats som att matchningsproblemet har förvärrats när arbetslösheten trots lediga platser förblir hög. Utifrån färdplansanalysen är en central faktor bakom utvecklingen den snabba ökningen i antalet atypiska anställningsförhållanden: arbetslösa söker ofta i första hand heltidsarbete som varar en längre tid, vilket syns i att sambandet mellan ökningen av lediga jobb och minskningen av arbetslösheten försvagas. 

När matchningsproblemet ökar är det alltså snarare fråga om typen av anställningsförhållande än om en försvagad yrkesmässig eller regional matchning.

Det viktigaste är att sätta fart på övergångar från branscher med överutbud på arbetskraft till branscher med brist på arbetskraft

Företrädare för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna söker lösningar för att förbättra tillgången på arbetskraft utifrån analysen. Det viktigaste enligt förslagen är att sätta fart på övergången av den vuxna befolkningens yrkesbyten från yrken med överutbud till yrken med brist på arbetskraft genom utbildning. 

Regional rörlighet inom Finland är i allmänhet inte ett särskilt stort problem, men i vissa yrken inom restaurangbranschen och processindustrin skulle det vara till nytta att öka rörligheten. Information om lediga platser och rörlighetsunderstöd som riktar sig till dessa yrkesmänniskor skulle kunna underlätta tillgången på arbetskraft. I yrken med matchningsproblem är en central lösning att effektivisera arbetsförmedlingen genom att utveckla digitala lösningar och stödja arbetssökande och arbetsgivare.

Det föreslås att rekrytering av internationella experter med offentliga medel inriktas på vissa bristyrken där den utländska arbetskraftens potential förefaller vara störst. Den viktigaste gruppen är experter inom IKT-branschen. Också antalet utländska studerande i dessa yrken bör enligt förslagen ökas. 

Resultaten presenteras under en NTM-turné

Resultaten av rapporten om tillgång på arbetskraft, arbetskraftsbrist och matchningsproblem 2022 och arbetsgivar- och arbetstagarförbundens förslag presenteras under NTM-turnén som inleds i Helsingfors den 16 januari. Under NTM-turnén (Paikkoja auki, etsitään tekijät!) kan också landskapens beslutsfattare diskutera de regionala resultaten av färdplansprojektet. Turnén fortsätter till mitten av mars. 

”Färdplansprojektet har också preciserat bilden av regionala variationer i tillgången på arbetskraft i olika delar av Finland. I ministeriet ser vi med entusiasm fram emot att också få höra regionernas tankar och lösningar genom vilka de arbetssökande bättre kan hitta arbete och arbetsgivare arbetstagare”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.  

Ytterligare information:
Emily Strohm, specialmedarbetare, tfn 029 504 7160
Elina Pylkkänen, understatssekreterare, tfn 029 504 7474
Liisa Larja, specialsakkunnig, tfn 029 504 7036 

Tillbaka till toppen