Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Energistödet riktas i allt större utsträckning till projekt som inbegriper ny teknik

Arbets- och näringsministeriet
28.12.2017 13.55
Pressmeddelande

Statsrådet godkände den 28 december 2017 en förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd åren 2018–2022. Stödets syfte är också fortsättningsvis att främja särskilt produktionen av förnybar energi, energisparandet och energieffektiviteten. Målet är att stödet i fortsättningen i allt större utsträckning ska riktas till projekt som inbegriper ny teknik. År 2018 uppgår bevillningsfullmakten för stödet till 55 miljoner euro.

När energistöd beviljats, har projekt som inbegriper ny teknik prioriterats redan tidigare, men på grund av fullmakternas knapphet har stödet inte räckt till för alla genomförbara projekt. Avsikten är att projekt som inbegriper sedvanlig teknik i fortsättningen ska lämna en mer detaljerad redogörelse för stödbehovet, och stöd ska riktas endas till sådana projekt som förutsätter att stöd beviljas för att projektet ska kunna inledas. Detta gäller särskilt större projekt.

Med ny teknik avses sådana nya lösningar som inte i någon större utsträckning har prövats i Finland. Ett typiskt fall är ett projekt för byggande av den första eller de första demonstrationsanläggningarna. När det gäller ett projekt som inbegriper ny teknik är en förutsättning att den nya tekniken är förenad med extra kostnader eller risker jämfört med den sedvanliga tekniken.

Ett ytterligare syfte med energistöd är att också fortsättningsvis främja särskilt investeringar med anknytning till energieffektivitetsavtal samt sådana investeringar i decentraliserad energiproduktion och i förnybara biodrivmedel som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter.

I fortsättningen kan projekt inledas först efter det att stödbeslut fattats

Den viktigaste ändringen i den nya förordningen är att ett framtida positivt stödbeslut förutsätter att projektet inte har inletts innan stödbeslut har fattats. Under den föregående energistödsperioden har det varit möjligt att på egen risk inleda ett projekt efter det att stödansökan har inlämnats. Bakom ändringen ligger målet att i fortsättningen rikta energistödet i allt högre grad till sådana projekt som inte skulle komma igång utan något stöd. Målet är samtidigt att höja kvaliteten på ansökningarna och således effektivisera behandlingen av stödärenden.

På samma gång har en del av ansvaret för behandlingen av stödansökningar överförts på Tekes (från och med 1.1.2018 Business Finland), så att ansökningarna om mindre stöd, dvs. stöd som understiger en miljon euro, i fortsättningen ska behandlas vid Tekes. Stora projekt och projekt som ur energipolitisk synvinkel har en stor betydelse behandlas också fortsättningsvis vid arbets- och näringsministeriet.

Ändringar har gjorts också i de riktlinjer som gäller stödet. De riktgivande stödprocenten kvarstår på 2017 års nivå, men särskilt i fråga om investeringar har preciseringar gjorts när det gäller objekt som berättigar till stöd och beslutspraxisen. Riktlinjerna för stöd år 2018 publiceras på ministeriets webbplats i början av januari.

Endast behandlingen av nya ansökningar påverkas av ändringen av förordningen

För tillfället väntar ett exceptionellt stort antal stödansökningar på handläggning. Ett ansenligt antal ansökningar lämnades in under de sista månaderna av året. Behandlingen av stödansökningarna fördröjs ytterligare på grund av ansökningarnas dåliga kvalitet. Målet är en behandlingstid under två månader efter det att den aktuella anhopningen av ansökningar har klarats av.

Den nya förordningen, som träder i kraft vid årsskiftet, påverkar behandlingen av ansökningarna om energistöd närmast för nya stödansökningars del.

Om stödbeslut har fattats redan tidigare, ändras inte behandlingen av ärendet. Mottagaren av energistöd ska också fortsättningsvis vara i kontakt med den myndighet som har fattat stödbeslutet. I fråga om de beslut som fattats av NTM-centralerna ska ansökningarna om utbetalning lämnas till utvecklings- och förvaltningscentret (UF-centret).

Om ansökan om stöd har lämnats in före årsskiftet (1.1.2018), behandlas ansökan i sin helhet i enlighet med statsrådets förordning (1063/2012) som var i kraft år 2017 och enligt 2017 års riktlinjer för stöd.

Om ansökan om stöd lämnas in efter årsskiftet, tillämpas statsrådets nya förordning, som träder i kraft den 1 januari 2018, och 2018 års riktlinjer för stöd. Alla nya ansökningar om stöd ska lämnas in via Tekes kundtjänst på adressen www.tekes.fi/asiointi/

Statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av energistöd åren 2018–2022 (på finska)

Mer information på webben:
ANM: tem.fi/sv/energistod2
Tekes (fr.o.m. 1.1.2018 Business Finland): www.tekes.fi/sv/finansiering/sm-foretag/energistod/

Ytterligare upplysningar:
Anja Liukko, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 2078 (anträffbar 28.12.2017)
Pekka Grönlund, överinspektör, tfn 029 506 4815 (fr.o.m. 2.1.2018)
Kati Veijonen, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 506 47170

Tillbaka till toppen