Hoppa till innehåll
Media

Fart på städernas innovationsavtal och regionernas innovationsnätverk genom EU-finansiering

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 11.2.2022 9.32 | Publicerad på svenska 15.2.2022 kl. 9.15
Nyhet

EU:s nya programperiod för regional- och strukturpolitik påskyndar ytterligare utvecklingen av städernas innovationsekosystem och inleder verksamheten i de riksomfattande innovations- och kompetensnätverken.  Statsrådet delade den 10 februari 2022 ut sammanlagt cirka 21,6 miljoner euro i finansiering från programmet Ett nytt och kompetent Finland för genomförande av ekosystemavtal och cirka 6,9 miljoner euro för genomförande av det riksomfattande nätverket för innovationer och kompetens 2022.

Staten ingick i februari 2021 avtal som stärker innovationsverksamheten med 16 stadsregioner. I regionerna har man under ett år byggt samarbetsnätverk mellan näringslivet, högskolorna och andra FoUI-aktörer som är inriktade på lokala kompetensspetsar samt imponerande projekthelheter som stöder en grön och digital omställning. Arbetet har understötts med nationellt startbidrag. 

Två utvecklingsinstrument, städernas ekosystemavtal och det riksomfattande nätverket för innovationer och kompetens utgör en programhelhet som bär namnet Innovativa städer och samhällen. Målet är att få en internationell konkurrensfördel i försöks- och innovationsmiljöer, utveckla nya tillväxtkällor, dvs. idéer för affärsnätverk och skala lokala lösningar för den globala marknaden. 

En nationell styrgrupp stöder innovationsverksamheten 

Programhelheten Innovativa städer och samhällen fick i januari också en styrgrupp som stöd. Styrgruppens roll är att följa och styra genomförandet av arbetet på nationell nivå. Styrgruppen aktiverar också dialogen och sparringen med universitetsstäderna och deras centrala FoUI-aktörer.

”Vi har satt ambitionsnivån högt och målet är att skapa mer attraktiva innovationskluster och innovationsmiljöer som kan dra nytta av den bästa nationella och internationella kompetensen", säger styrgruppens ordförande, understatssekreterare Petri Peltonen vid arbets- och näringsministeriet.

I styrgruppen finns de viktigaste innovationsaktörerna representerade, såsom Business Finland, Finlands Akademi, olika ministerier, städer, högskolor och näringslivet.

”Den programhelhet som kommer att användas är exceptionell därför att den ger en bred bild av innovationspolitiken och innehåller ett mycket mångsidigt innehåll. Ekosystemarbetet förenar också innovationsverksamheten på stads- och regionnivå med den nationella innovationspolitiken, vilket gör det till ett unikt initiativ”, säger understatssekreterare Peltonen.  

Innovationskluster och nätverk stärks med medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Den bevillningsfullmakt som tilldelats för genomförande av ekosystemavtal är finansiering för hållbar stadsutveckling och riktas till 16 städer eller stadsregioner som ingått ekosystemavtal med staten. Finansieringen kanaliseras via landskapsförbunden som är förmedlande organ. Fördelningen baserar sig bland annat på de kriterier som arbets- och näringsministeriet har fastställt, förhandlingarna med städerna, innehållet i avtalen och den självfinansiering som städerna reserverat för verksamhet.

Parallellt med ekosystemavtalen inleds genomförandet av det riksomfattande temat innovations- och kompetensnätverk. Syftet är att förbättra FoUI-aktörernas beredskap att planera och genomföra överregionala och verkningsfulla innovations-, utvecklings- och investeringsprojekt som baserar sig på näringslivsnätverk och som syftar till omfattande kommersialisering av innovationer. Målet är också att aktörerna i fortsättningen ska kunna utnyttja EU:s konkurrensutsatta finansieringsinstrument, såsom programmen Horisont Europa och ett digitalt Europa. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax är förmedlande organ för finansieringen av det riksomfattande temat.

Fördelningen av finansieringen enligt del och område anges närmare i promemorian till statsrådets beslut. (på finska)

Birkalands förbund och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax samordnar och stöder genomförandet

Genomförandet av programhelheten Innovativa städer och samhällen och arbetet i styrgruppen stöds av Birkalands förbund och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax. För dessa reserveras separat finansiering från regional- och strukturpolitiska programmet.

Birkalands förbund stöder genomförandet av statens och städernas ekosystemavtal och utvecklar gemensam finansieringspraxis. Dessutom samlar förbundet in information om projektens resultat och effekter, stärker en högklassig projektverksamhet och ansvarar för den nationella och internationella kommunikationen om verksamheten.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax ansvarar för det riksomfattande temat innovations- och kompetensnätverk (ERUF). Närings-, trafik- och miljöcentralen ansvarar för genomförandet av projektutlysningarna, valet av projekt och kommunikationen kring temat.

Mer information:  
  
Olli Voutilainen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4919, [email protected]
Mika Pikkarainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 50 3622, [email protected]
 
Riina Pulkkinen, utvecklingschef, Birkalands förbund, tfn 040 708 0178, [email protected]
Tiina Arpola, företagsexpert, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, tfn 029 502 6131, [email protected]

Tillbaka till toppen