Määrärahan jako TEM/2022/16

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.2.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja ohjelmakauden 2021–2027 Interreg-ohjelmien myöntämisvaltuuksien jako vuonna 2022

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Kaisa Saarinen, p. +35 8295047001

Asia

Päätöksellä jaettaisiin vuoden 2021 ja vuoden 2022 talousarvioissa momentille 32.30.64 (EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n alue- ja rakennepolitiikan ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin, arviomääräraha) budjetoitua Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) myöntämisvaltuutta yhteensä 520 439 000 euroa välittäville toimielimille käytettäväksi Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja ohjelmakauden 2021–2027 Interreg-ohjelmien toteutukseen. Päätöksellä jaettaisiin myöntämisvaltuudet maakuntien alueellisten rahoitussuunnitelmien mukaisesti välittävän toimielimen tehtäviä hoitaville rakennerahasto-ELY-keskuksille ja maakuntien liitoille. Rakennerahasto-ELY-keskuksille jaettaisiin lisäksi valtakunnallisten teemojen mukaiset valtuudet ministeriöiden kesken sovitun jaon mukaisesti. Maakuntien liitoille jaettaisiin lisäksi kestävän kaupunkikehittämisen toimenpiteisiin tarkoitetut valtuudet sekä Interreg-ohjelmien valtuudet. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan tekemään ylimaakunnallisiin hankkeisiin liittyviä nyt jaettavien valtuuksien siirtoja alueiden välillä EURA 2021 -tietojärjestelmässä. Työ- ja elinkeinoministeriö valtuutetaan päättämään jakamattoman myöntämisvaltuuden käytöstä sekä tekemään tarvittaessa muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin alue- ja viranomaiskohtaisiin myöntämisvaltuuksiin.

Esitys

Valtioneuvosto päättää EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen osuuden ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuksien jaosta vuonna 2022 välittävien toimielinten käytettäväksi Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman ja Interreg-ohjelmien toimeenpanoon ja valtuuttaa työ- ja elinkeinoministeriön siirtämään myöntämisvaltuuksia alueiden välillä ylimaakunnallisissa hankkeissa ja oikeuttaa työ- ja elinkeinoministeriön päättämään jakamattoman myöntämisvaltuuden käytöstä sekä tarvittaessa tekemään muutoksia päätösehdotuksen mukaisiin alue- ja viranomaiskohtaisiin myöntämisvaltuuksiin (RV)

Vaikutukset

EU:n alue- ja rakennepolitiikan myöntämisvaltuuksilla toteutetaan valtioneuvoston 21.10.2021 hyväksymän Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman sekä valtioneuvoston 16.9.2021 ja 11.11.2021 hyväksymien Interreg-ohjelmien mukaista hanketoimintaa. Uudistuva ja osaava Suomi ohjelmasta rahoitetaan tutkimus- ja kehittämistoimintaa, pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä, energiatehokkuutta, ilmastonmuutokseen sopeutumista ja kiertotaloutta. Ohjelmasta rahoitettavat hankkeet tukevat myös työllistymistä, kouluttautumista sekä syrjäytymisen ehkäisyä. TALOUDELLISET: Kuluvan vuoden talousarviossa momentilta 32.30.64 kattamatta jäävän myöntämisvaltuuden maksatuksiin tarvittavat arviomäärärahat budjetoidaan vuosien 2023, 2024 ja 2025 talousarvioihin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen