Hoppa till innehåll

Företag och kommuner har effektiverat sin årliga energiförbrukning med 10 terawattimmar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 3.10.2022 9.00
Pressmeddelande
Lamppupakkaus

De företag och kommuner som ingått energieffektivitetsavtal har under åren 2017–2021 vidtagit totalt nästan 19 000 enskilda åtgärder för att effektivera sin energiförbrukning. Dessa sparar 10,3 terawattimmar energi per år. 

Effekten av de energisparande åtgärder som vidtagits av företag inom industrin, energisektorn, servicebranschen, fastighetsbranschen och kommuner vid slutet av 2021 motsvarar den årliga energiförbrukningen av över en halv miljon egnahemshus med eluppvärmning. Den största delen av den sparade energin är värme och bränsle (81 %) och resten är elektricitet (19 %). I den medelstora industrin och servicebranschen är elens andel av inbesparingen betydligt större. 

Tack vare sparåtgärderna var de årliga energikostnaderna uppskattningsvis över 430 miljoner euro mindre i slutet av 2021 än de skulle ha varit utan dessa åtgärder.

Näringsminister Mika Lintilä gläder sig över aktiviteten i samhället för att spara energi.

”Det är alltid klokt att spara energi. Synnerligen smart är det i det läge vi befinner oss nu, då energieffektiviteten stärker elnätets driftsäkerhet och förebygger elavbrott och då energi hotar att bli en bristvara”, säger minister Lintilä.

I Finland har avtalen, som baserar sig på frivillighet, gett goda resultat redan länge. De genomförda åtgärderna och investeringarna i energieffektiv teknik påverkar i hög grad dagens energiförbrukning. Under årens lopp har företagen och kommunerna samlat på sig data och kunskap om metoder för effektivare energianvändning och de finns också en vilja att ta tag i nya utmaningar tillsammans. I det exceptionella rådande läget framträder de många fördelarna med avtalsförfarandet och med ett fungerande och resultatorienterat samarbete ännu tydligare, och det hjälper oss att klara oss igenom den kommande vinterns utmaningar.

Investeringar i energieffektivitet på över en miljard euro  

De över 650 företag, med nästan 700 verksamhetsställen, och de 121 kommuner och samkommuner som anslutit sig till avtalet har rapporterat om investeringar i energieffektivitet på totalt över en miljard euro 2017–2021. Den största delen av detta kommer från åtgärder inom industrin och energibranschen. Å andra sidan har det största antalet åtgärder vidtagits inom servicebranschen, fastighetsbranschen och kommunerna.

Under 2017–2021 har arbets- och näringsministeriet beviljat stöd till ett belopp av över 100 miljoner euro för investeringar i energieffektivitet som har gjorts av sådana företag och sammanslutningar som är anslutna till näringslivets, kommunsektorns eller fastighetssektorns energieffektivitetsavtal. Stöd har beviljats för 1 006 projekt, som inte skulle ha genomförts utan stödet.

Effektiv energianvändning är en förutsättning för koldioxidneutralitet

De energieffektivitetsåtgärder som genomförts 2017–2021 har minskat de årliga koldioxidutsläppen med totalt ca 2,3 miljoner ton, vilket motsvarar över 220 000 finländares koldioxidavtryck i snitt. Energieffektivitet är avgörande när vi ska bygga upp ett koldioxidneutralt samhälle och öka vår självförsörjning i fråga om energi. 

”Åtgärderna för energieffektivitet är en central metod för att nå våra utsläppsmål och samtidigt uppmuntrar det vår innovationsverksamhet på området. Det finns ens stor efterfrågan i världen på lösningar som effektiverar energiförbrukningen”, säger minister Lintilä.

Vad är energieffektivitetsavtal?

Energieffektivitetsavtalen är en viktig del av Finlands energi- och klimatstrategi och den främsta metoden för att främja en effektiv energianvändning i Finland. Avtalen är ett sätt att fullgöra de krav på energieffektivitet som fastställts i EU:s energieffektivitetsdirektiv och övervaka att de uppfylls. 

Den pågående avtalsperioden har ingåtts för 2017–2025. De företag och kommuner som anslutit sig till energieffektivitetsavtalen har fastställt ett kvantitativt energisparmål som är minst 7,5 procent av energiförbrukningen året innan avtalet ingicks. 

De branscher som omfattas av avtalen täcker ca 60 procent av Finlands totala energiförbrukning. Staten har avtal med branschförbunden Finlands näringsliv, Livsmedelsindustriförbundet, Finsk Energiindustri, Kemiindustrin, Teknologiindustrin, Skogsindustrin, Finsk handel, Turism- och restaurangförbundet, AKL Bilbranschens centralförbund rf, Kommunförbundet, fastighetsägarnas och byggherrarnas förbund RAKLI och Uppvärmningsenergiföreningen. 

Ytterligare information:
Hannes Torppa, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 405
Pia Kotro, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 229
Tiina Sekki, överingenjör, Energimyndigheten, tfn 0295 050 200 
Ulla Suomi, direktör, uppföljning och evaluering, Motiva, tfn 040 733 9972

Tillbaka till toppen