Hoppa till innehåll

Programmet för bekämpning av grå ekonomi framskrider enligt planen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2022 15.48 | Publicerad på svenska 28.1.2022 kl. 14.19
Pressmeddelande

Flera projekt för bekämpning av grå ekonomi har redan genomförts under regeringsperioden, och nya åtgärder kommer att vidtas. Vid regeringens halvtidsöversyn behandlade styrgruppen för bekämpning av grå ekonomi, som leds av arbetsminister Tuula Haatainen, den 25 januari 2022 hur projekten inom åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi framskrider.

Genom projekten inom åtgärdsprogrammet förebyggs grå ekonomi samt stöds myndigheternas verksamhetsförutsättningar och samarbete i en föränderlig verksamhetsmiljö. Åtgärdsprogrammet innehåller tiotals projekt som ministerierna och myndigheterna främjar gemensamt.

Styrgruppen har noggrant följt hur åtgärdsprogrammet framskrider. De första betydande lagprojekten, såsom skattenummer för skeppsvarv, ändringarna i bestämmelserna om taxibranschen samt flera lagreformer som gäller rätten att få information och informationsutbytet och som tryggar myndigheternas verksamhet, har redan genomförts under denna regeringsperiod. ”De projekt som ingår i åtgärdsprogrammet har till största delen framskridit enligt planerna och tidsschemat”, säger arbetsminister Tuula Haatainen.

Styrgruppen för bekämpning av grå ekonomi strävar efter att säkerställa att åtgärderna i regeringsprogrammet bereds samt att övriga åtgärder som bekämpningen av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet förutsätter också bereds. Till styrgruppen hör företrädare för de centrala ministerierna och myndigheterna, specialsakkunniga från regeringspartierna samt företrädare för arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer.

Nya åtgärder ska stärka bekämpningen av grå ekonomi

Åtgärdsprogrammets styrka har ansetts vara dess flexibilitet, som gör det möjligt att smidigt starta de nya projekt som behövs. Delprojekt som fokuserar på bekämpning av missbruk av utländsk arbetskraft håller på att slutföras eller har redan slutförts. För att fortsätta arbetet har arbetsgruppen för bekämpning av ekonomisk brottslighet berett nya förslag till projekt.

Avsikten är att skapa en modell för samarbete mellan flera myndigheter vid undersökningen av människohandelsbrott. Målet med projektet är att göra avslöjandet och utredningen av människohandelsbrott effektivare än för närvarande. Ett syfte är dessutom att öka förtroendet för det finländska systemet för offer för utnyttjande.

”Styrgruppen tillsätter också en arbetsgrupp för att bereda en långsiktig strategi och ett handlingsprogram för att bekämpa och förebygga utländskt arbetsbaserat utnyttjande”, berättar arbetsminister Haatainen.

Tillsynen över försäkringsskalen blir också effektivare. Inom den internationella investeringsverksamheten förändras metoderna för att undvika skatter ständigt och det kräver att bekämpningen blir effektivare. ”Åtgärdsprogrammets redogörelse om tillgången till information om utländska placeringsförsäkringar visar att tillsynen över den internationella investeringsverksamheten och i synnerhet över utländska försäkringsskal måste bli effektivare”, säger arbetsminister Haatainen.

Dessutom genomför arbets- och näringsministeriet och justitieministeriet en utredning för fackförbunden om rätten till grupptalan.

Flera projekt för bekämpning av grå ekonomi har redan slutförts

Åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet är en omfattande förvaltningsövergripande helhet där flera betydande projekt redan har slutförts.

Till exempel ändringarna i bestämmelserna om taxitrafiken (RP 176/2020 rd) stöder övervakningen av tillstånd och skattekontrollen inom taxibranschen. I och med ändringen måste varje taxi ha en taxameter eller en annan anordning som samlar in uppgifter om resan och vars uppgifter inte längre kan ändras i efterhand. Dessutom har myndigheterna en tydligare rätt att ingripa i marknadsföringen av taxitjänster till exempel i sociala medier, om det finns misstanke om att marknadsföringen inte är tillåten. Ändringarna förbättrar konsumenternas ställning och främjar sund konkurrens och rättvis arbetsmarknad mellan företagen. Ändringarna trädde huvudsakligen i kraft den 1 maj 2021. Bestämmelserna om prissättning, taxametrar och andra anordningar trädde i kraft den 1 september 2021.

På skeppsvarven införs skattenummer, som fungerar väl och förebygger grå ekonomi inom byggbranschen. Regeringens proposition (RP 2/2021 rd) godkändes i riksdagen och träder i kraft den 1 juli 2022. Det tekniska genomförandet av förfarandet med skattenummer för varvsindustrin framskrider vid Skatteförvaltningen enligt planerna.

Under åtgärdsprogrammets gång har det också genomförts flera lagändringar som förbättrar informationsutbytet mellan myndigheterna. Syftet med ändringarna är att trygga myndigheternas verksamhetsförutsättningar i en föränderlig omvärld och främja riskbaserad tillsyn. Utredningen av skatte-, tull- och pensionsuppgifter hjälper till att identifiera riskgrupper inom grå ekonomi och rikta tillsynen. Uppgifter om utsökning, konkurser och näringsförbud kan utnyttjas vid bedömningen av tillförlitligheten och i myndighetsuppgifter som gäller näringstillstånd.

En modell för begäran om undersökning har utarbetats för konkursboförvaltare. En enhetlig och välberedd utredningsbegäran gör förundersökningsprocessen smidigare och stöder god sed inom boförvaltning. Konkursombudsmannens byrå har också publicerat en utredning om ansökningar och förfaranden som gäller företagssanering av dröjsmålsnatur samt om saneringsutredarens skyldighet att anmäla brott.

Dessutom har arbets- och näringsministeriets myndighetsnätverk utrett hur myndigheterna tillämpar lagstiftningen på den rättsliga ställningen för dem som arbetar i nya former av arbete. Utredningen ger en heltäckande bild av myndigheternas praktiska utmaningar och tolkningsproblem, när lagstiftningen tillämpas på nya former av arbete. Lagstiftningsarbetsgruppen behandlar eventuella behov att ändra lagstiftningen i ärendet.

Projekt som slutförts inom åtgärdsprogrammet för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet kan följas bland annat på myndigheternas gemensamma webbplats för lägesbilder om grå ekonomi och brottslighet och på ministeriernas webbsidor.


Mer information

Iiris Niinikoski, specialmedarbetare, tfn 029 504 7372 (frågor till arbetsministern)
Elise Pekkala, regeringsråd, ANM, tfn 0295 063 731
 

Tillbaka till toppen