Hyppää sisältöön

Harmaan talouden torjuntaohjelma etenee suunnitellusti

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 25.1.2022 15.48
Tiedote

Useita harmaata taloutta torjuvia hankkeita on jo toteutettu hallituskauden aikana, ja uusia toimia on tulossa. Työministeri Tuula Haataisen johtama harmaan talouden torjunnan ohjausryhmä käsitteli 25.1.2022 harmaan talouden torjunnan toimenpideohjelman hankkeiden edistymistä hallituskautta koskevassa puolivälitarkastelussa.

Toimenpideohjelman hankkeilla ehkäistään harmaata taloutta sekä tuetaan viranomaisten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimenpideohjelma sisältää useita kymmeniä hankkeita, joita ministeriöt ja viranomaiset edistävät yhdessä. 

Ohjausryhmä on seurannut toimenpideohjelman etenemistä tarkasti. Ensimmäiset merkittävät lakihankkeet, kuten telakoiden veronumerot, taksialan korjaussarja sekä useita viranomaisten toimintaa turvaavia tietojensaantioikeutta ja tietojenvaihtoa koskevia lakiuudistuksia on jo viety läpi tällä hallituskaudella. "Toimenpideohjelmaan kuuluvat hankkeet ovat valtaosin edenneet suunnitellusti ja aikataulussaan", toteaa työministeri Tuula Haatainen.

Harmaan talouden torjunnan ohjausryhmä pyrkii varmistamaan hallitusohjelman toimenpiteiden toteuttamisen sekä muiden harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan edellyttämien toimenpiteiden valmistelun. Ohjausryhmään kuuluvat keskeisten ministeriöiden ja viranomaisten edustajat, hallituspuolueiden erityisasiantuntijoita sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia.

Uusia toimia vahvistamaan harmaan talouden torjuntaa

Toimenpideohjelman vahvuutena on nähty sen joustavuus, joka mahdollistaa tarvittavien uusien hankkeiden käynnistämisen ketterästi.  Ulkomaisen työvoiman väärinkäytösten torjuntaan keskittyviä osahankkeita on valmistumassa tai jo saatu päätökseen. Työn jatkamiseksi talousrikostorjunnan toimeenpanoryhmä on valmistellut uusia hanke-ehdotuksia.

Ihmiskaupparikosten tutkinnan moniviranomaisyhteistyötä halutaan mallintaa. Hankkeen tavoitteena on tehdä ihmiskaupparikosten paljastamisesta ja tutkimisesta nykyistä tehokkaampaa. Lisäksi tarkoituksena on lisätä hyväksikäytön uhrien luottamusta suomalaiseen järjestelmään. 

"Ohjausryhmä asettaa myös työryhmän valmistelemaan pitkän aikavälin strategiaa ja toimintaohjelmaa ulkomaisen työperäisen hyväksikäytön torjumiseksi ja ehkäisemiseksi”, kertoo työministeri Haatainen. 
  
Myös vakuutuskuorten valvontaa tehostetaan. Kansainvälisessä sijoitustoiminnassa keinot verojen välttelyyn ovat jatkuvassa muutoksessa ja vaativat torjunnan tehostamista. ”Toimenpideohjelman selvitys ulkomaisia sijoitusvakuutuksia koskevasta tiedonsaannista näyttää, että kansainvälisen sijoitustoiminnan ja erityisesti ulkomaisten vakuutuskuorten valvontaa täytyy tehostaa”, työministeri Haatainen sanoo. 

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö ja oikeusministeriö toteuttavat selvityksen ammattiliitoille annettavasta ryhmäkanneoikeudesta.

Useita harmaata taloutta torjuvia hankkeita on jo valmistunut

Toimenpideohjelma harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjumiseksi on laaja poikkihallinnollinen kokonaisuus, josta merkittäviä hankkeita on jo valmistunut. 

Esimerkiksi taksiliikenteen korjaussarja (HE 176/2020 vp) tukee lupavalvontaa ja verovalvontaa taksialalla. Muutoksen myötä takseissa täytyy olla taksamittari tai muu matkasta tietoa keräävä laite, jonka tietoja ei voi enää muuttaa jälkikäteen. Lisäksi viranomaisilla on selkeämpi oikeus puuttua luvattomiksi epäiltyjen taksipalveluiden markkinoimiseen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Muutokset parantavat kuluttajien asemaa sekä edistävät yritysten välistä tervettä kilpailua ja reiluja työmarkkinoita. Muutokset tulivat voimaan pääosin 1.5.2021, hinnoittelua, taksamittareita ja muita laitteita koskevat säännökset 1.9.2021. 

Telakoilla otetaan käyttöön rakennusalalla hyvin toimiva ja harmaata taloutta ehkäisevä veronumero. Hallituksen esitys (HE 2/2021 vp) on hyväksytty eduskunnassa ja se tulee voimaan 1.7.2022. Veronumeromenettelyn tekninen toteutus laivanrakennusalalle etenee suunnitellusti Verohallinnossa.

Toimenpideohjelman aikana on myös toteutettu useita lakimuutoksia, jotka parantavat viranomaisten tiedonvaihtoa. Muutosten tavoitteena on turvata viranomaisten toimintaedellytyksiä muuttuvassa toimintaympäristössä ja edistää riskiperusteista valvontaa. Vero-, tulli- ja eläketietojen selvittäminen auttaa tunnistamaan harmaan talouden riskiryhmiä ja kohdentamaan valvontaa. Ulosottoja, konkursseja ja liiketoimintakieltoja koskevia tietoja voidaan hyödyntää luotettavuuden arvioinnissa ja elinkeinolupia koskevissa viranomaistehtävissä.

Konkurssipesien hoitajia varten on laadittu tutkintapyyntömalli. Yhdenmukaisella tavalla laaditut ja hyvin valmistellut tutkintapyynnöt sujuvoittavat esitutkintaprosessia ja tukevat hyvää pesänhoitotapaa. Konkurssiasiamiehen toimisto on julkaissut myös selvitysraportin viivyttelyluonteisista yrityssaneeraushakemuksista ja -menettelyistä sekä saneerausselvittäjän rikosilmoitusvelvollisuudesta.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön viranomaisverkosto on selvittänyt, miten viranomaiset soveltavat lainsäädäntöä työnteon uusissa muodoissa työtä tekevien oikeudelliseen asemaan. Selvitys antaa kattavan kuvan viranomaisten käytännön haasteista ja tulkintaongelmista, kun lainsäädäntöä sovelletaan uusissa työnteon muodoissa. Sääntelytyöryhmä käsittelee asiaan liittyviä lainsäädännön muutostarpeita.

Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimenpideohjelman valmistuneita hankkeita voi seurata muun muassa viranomaisten yhteisellä Harmaa talous & rikollisuus -tilannekuvasivustolla ja ministeriöiden verkkosivuilla.


Lisätiedot:

erityisavustaja Iiris Niinikoski, puh. 0295 047 372 (kysymykset työministerille)
hallitusneuvos Elise Pekkala, TEM, puh. 0295 063 731
 

 
Sivun alkuun