Hoppa till innehåll

Regeringen föreslår: offentlig upphandling ska vara mer ansvarsfull och av högre kvalitet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2022 13.52
Pressmeddelande

Regeringen ser över upphandlingslagen för andra gången under denna regeringsperiod. De nu föreslagna ändringarna fokuserar bland annat på att effektivisera miljöaspekterna, kvaliteten och ansvarsfullheten vid offentlig upphandling. Regeringen lämnade sin proposition till riksdagen den 25 augusti 2022.

”Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet kan i fortsättningen beaktas i högre grad vid offentlig upphandling. Vi betonar ansvarsfullhet och kvalitet”, säger arbetsminister Tuula Haatainen. 

Regeringen föreslår att miljöaspekterna i allt högre grad ska beaktas vid offentlig upphandling. Grova miljöbrott läggs till som grunder för uteslutning av upphandlingar för såväl anbudssökande, anbudsgivare som underleverantörer. I praktiken kan den upphandlande enheten i fortsättningen utesluta ett företag från upphandlingen som själv eller den underleverantör som den anlitar har gjort sig skyldig till sådana brott. Redan i dag kan företag uteslutas från offentlig upphandling på grund av arbetsrättsliga brott. 

Ändringarna främjar också informationsgången och övervakningen. De upphandlande enheterna ska i fortsättningen ha tydligare rättigheter att få information om de grunder på vilka företag kan uteslutas från offentlig upphandling. Konkurrens- och konsumentverkets möjligheter att övervaka upphandlingarna ska förbättras.

I fortsättningen ska kvaliteten betonas mer än tidigare i upphandlingslagens mål. De upphandlande enheterna ska vara skyldiga att i beslutet motivera hur kvaliteten har beaktats vid upphandlingen. Detta ökar också öppenheten vid offentlig upphandling.

Upphandlingsannonser ska i framtiden kunna publiceras samtidigt på flera olika språk. Ändringen motsvarar de upphandlande enheternas behov att publicera flera olika språkversioner av samma upphandlingsannons. Ändringen förbättrar således också anbudsgivarnas förutsättningar att få information om sådana upphandlingsannonser som intresserar dem.  

Ändringarna träder i kraft 2023 

Ändringarna genomför de mål i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering som gäller den offentliga upphandlingen. Avsikten är att de i huvudsak ska träda i kraft vid ingången av 2023. 

De föreslagna ändringarna gäller både nationella upphandlingar och upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdena. Vid beredningen har centrala intressentgrupper hörts, och responsen från remissbehandlingen har också beaktats i propositionen. 

I beredningsskedet dryftades behovet av att ändra omfattningen av de anknutna enheternas försäljning till utomstående. På grundval av de undersökningar som gjorts föreslås dock inga ändringar av bestämmelserna om anknutna enheter. Man strävar efter att svara på de upphandlande enheternas utmaningar genom att främja en öppenhetsannons som redan den nuvarande lagen möjliggör och som kan utnyttjas för att lindra lokala marknadsbrister. I Konkurrens- och konsumentverkets undersökning om anknutna enheters försäljning till utomstående konstaterades att förfarandet med öppenhetsannonser inte utnyttjas och att det ofta inte ens är känt att det existerar. 

Upphandlingslagen ses över för andra gången under denna regeringsperiod

Marins regering har redan tidigare gjort sådana ändringar i upphandlingslagen som ökar ansvarsfullheten och som har varit i kraft sedan den 1 juli 2021. De upphandlande enheternas rätt att få information förbättrades då när det gäller underleverantörer. Tack vare ändringarna kan uppgifterna från enheten för utredning av grå ekonomi användas för att utesluta underleverantörer som brutit mot sina skyldigheter från offentlig upphandling.

Samhällseffekterna av de medel som används för offentlig upphandling och den offentliga ekonomins hållbarhet främjas också av finansministeriets åtgärdsprogram för offentlig upphandling. Programmet för att påskynda sysselsättningen genom arbets- och näringsministeriets upphandlingar ingår i strategin.

Volymen för offentliga upphandlingar i Finland är cirka 47 miljarder euro per år. Syftet med upphandlingslagen är att effektivisera användningen av offentliga medel och förbättra företagens konkurrenskraft.

Ytterligare information: 
Ville Kopra, statssekreterare, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7184
Riikka Hietanen, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7078 

Tillbaka till toppen