Hoppa till innehåll
Media

Civiltjänstlagen ändras

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 25.4.2019 11.56 | Publicerad på svenska 25.4.2019 kl. 14.14
Pressmeddelande

Civiltjänstlagen ändras så att de som godkänts för civiltjänst från Försvarsmaktens reserv kan söka sig tillbaka till Försvarsmaktens reserv också efter det år då de fyllt 28 år, om de ännu inte har hunnit inleda den kompletterande tjänstgöringen. Ändringen förbättrar likabehandlingen av sådana människor i olika åldrar som är skyldiga att fullgöra kompletterande tjänstgöring.

Den som fullgjort militärtjänst kan övergå från Försvarsmaktens reserv till civiltjänstgörare genom en ansökan om kompletterande tjänstgöring. Enligt den gällande lagen kan civiltjänstgörare som är under 28 år ansöka om återgång till Försvarsmaktens reserv om de ännu inte har hunnit inleda den kompletterande tjänstgöringen, medan civiltjänstgörare som är 28 år eller äldre hittills inte kunnat få sin ansökan godkänd. 

I och med ändringen av civiltjänstlagen tillämpas inte åldersgränsen längre. I likhet med den gällande lagen förutsätts för godkännande av ansökan att tjänstgöraren ännu inte inlett den kompletterande tjänstgöringen. Det är möjligt att återgå till reserven endast en gång.

Andra ändringar i civiltjänstlagen: bland annat bestämmelserna om inkvarteringsersättningar, dataskydd och registerföring ändras

Ändringarna i civiltjänstlagen berör också behandling av ansökan om civiltjänst under särskilda förhållanden, inkvarteringsersättningar, registerföring och dataskydd. Även bestämmelserna om ändringssökande ändras.

I fortsättningen ska alla sådana tjänstgöringspliktiga vars ansökan om civiltjänst har godkänts innan republikens president utfärdat ett beslut om extra tjänstgöring eller partiell eller allmän mobilisering av Försvarsmakten vara befriade från vapentjänst utan någon sådan prövning av övertygelse som blir aktuell under särskilda förhållanden. Ändringen medför lika villkor för olika civiltjänstgörare och skapar klarhet i rättsläget. Även civiltjänstlagens bestämmelser om tjänstgöring under mobilisering uppdateras.

Det görs en engångshöjning av maximibeloppen för inkvarteringsersättningar som staten betalar till tjänstgöringsplatserna. Dessutom ändras den indelning i kommungrupper som utgör grunden för inkvarteringsersättningarna så att kommungrupperna motsvarar den gruppering av kommuner som anges i lagen om allmänt bostadsbidrag. Ändringen beaktar den höjning av boendekostnader som skett efter ikraftträdandet av civiltjänstlagen år 2008.

Bestämmelserna om civiltjänstregistret ändras så att de motsvarar kraven i EU:s dataskyddsförordning och i dataskyddslagen. Dessutom införs ett omprövningsförfarande för förvaltningsbeslut som civiltjänstcentralen fattat. I fortsättningen görs ansökan om ändring av förvaltningsbeslut som meddelats med stöd av civiltjänstlagen inte centraliserat hos högsta Östra Finlands förvaltningsdomstol, som bestämts enligt civiltjänstcentralens geografiska läge, utan den behöriga förvaltningsdomstolen i saken bestäms enligt förvaltningsprocesslagen.

Ändringar i statsrådets förordning om civiltjänst

Vid statsrådets allmänna sammanträde den 25 april 2019 godkändes också statsrådets förordning om ändring av 2 a § i statsrådets förordning om civiltjänst. Genom ändringen ålades utbildningssektionen för civiltjänst att utvärdera, utveckla och övervaka utbildningen i samband med kompletterande tjänstgöring, utöver utvärderingen, utvecklingen och övervakningen av grundutbildningsperioden.

Statsrådet föreslår att ändringarna i lagen stadfästs vid föredragningen för republikens president den 26 april 2019.

Ändringarna träder i kraft den 5 maj 2019.

Ytterligare upplysningar:
Elli Nieminen, specialsakkunnig, ANM, tfn 0295 048 247

Tillbaka till toppen