Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Branschrapport: Intresse för malmletning förebådar tillväxt för hela gruvbranschen

Arbets- och näringsministeriet
31.10.2017 14.35
Pressmeddelande

Investeringarna i malmletning har ökat under 2016. Gruvornas sammanlagda investeringar uppgick under 2016 till cirka 240 miljoner euro, vilket är en klar ökning från året innan.

Nya möjligheter till affärsverksamhet för företag kan uppkomma till exempel av lösningar för hållbar gruvdrift, hantering av biprodukter, vattenhantering och sociala frågor eller annan ny teknologi. Även den cirkulära ekonomin, som överskrider gränserna mellan branscher och värdekedjor, medför nya möjligheter för gruv- och metallförädlingsindustrin.

Dessa uppgifter framgår av den branschrapport om gruvbranschen hösten 2017 som arbets- och näringsministeriets branschtjänst offentliggjorde i Levi den 31 oktober 2017. Rapporten handlar om nuläget och utsikterna för gruvbranschen.

– En god global ekonomisk utveckling och en trend av stigande priser på metaller och mineraler har en direkt positiv inverkan på läget inom branschen. Prisnivån är stabil och tillväxt är i sikte, säger sammanställaren av rapporten, branschchef Heino Vasara från närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland.

De senaste åren har varit utmanande för gruvindustrin, men nu står de verksamma gruvorna på stabil grund. Ett särskilt utvecklingsobjekt under den senaste tiden har varit att effektivisera produktionen för att förbättra lönsamheten. Man har också satsat på miljöinvesteringar. För närvarande satsas det starkt på kunnande och teknologisk utveckling.

Finlands tre största gruvor i brytningsmängd mätt är Kevitsa, Talvivaara och Siilinjärvi. I Finland pågår fem långt hunna projekt för inledande av gruvdrift: Taivaljärvi silvergruva, Hautalampi kobolt-nickelgruva, Keliber litiumgruva, Hannukainen järngruva och Kaapelinkulma guldgruva. Det undersöks även om Pahtavaara guldgruva ska öppnas på nytt. En preliminär bedömning av lönsamheten pågår för tre projekt, och dessutom pågår flera malmletningsprojekt.

Faktorer som på internationell nivå gör Finland till ett intressant land för gruvdrift är god geologisk kunskap, malmpotential och infrastruktur, en hög allmän utbildningsnivå samt samhällelig och politisk stabilitet. En högkvalitativ och resultatrik malmletning och nya fynd tryggar att råvarubehoven möts i framtiden och skapar en ny grund för industriell verksamhet. I Finland finns också starkt kunnande inom gruvteknik och apparatur som behövs inom gruvdrift.

Publikationsserien Branschrapporter sammanställer material från olika källor till branschspecifika paket med grundläggande information. Dessa innehåller experters synpunkter, som kan användas som ett hjälpmedel för beslutsfattandet inom SMF-företag. En branschrapport om social- och hälsobranschen kommer att publiceras 16.11, en branschrapport om förnybar energi 23.11 och en branschrapport om turism i början av 2018.

Rapporterna finns på adressen www.temtoimialapalvelu.fi.

Ytterligare upplysningar:
Heino Vasara, branschchef, NTM-centralen i Lappland, tfn 029 503 9698
Esa Tikkanen, utvecklingschef, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 3681
Riikka Aaltonen, gruvöverinspektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 1316

Tillbaka till toppen