Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Arbetsgrupp föreslår åtgärder för att skydda kemikalieanläggningar mot brottslig verksamhet

Arbets- och näringsministeriet
21.12.2017 10.31
Pressmeddelande

Den arbetsgrupp som arbets- och näringsministeriet tillsatt i somras har överlämnat sin slutrapport. Arbetsgruppens uppgift var att utreda behovet av lagstiftning med tanke på situationer som inbegriper såväl ordinarie brottslig verksamhet och avsiktlig skadegörelse som terrorism samt beredskapen inför cyberpåverkan. Arbetsgruppen koncentrerade sig på att granska bestämmelserna om säkerheten hos objekt där kemikalier hanteras, dock inte bestämmelserna om transporter av farliga ämnen (TFÄ).

Den gällande kemikaliesäkerhetslagen betonar vikten av att förebygga olyckor. Arbetsgruppen föreslår att lagen i fortsättningen ska innehålla även bestämmelser om beredskapen inför lagstridig verksamhet. I rapporten föreslås att det utfärdas bestämmelser om säkerhetskrav i fråga om bl.a. beredskapen, organisationen hos anläggningar, skyddet för anläggningar samt för data- och styrsystem samt utredningen av personalens tillförlitlighet.

Det föreslås att de praktiska åtgärderna vid anläggningar ska variera allt efter det vilka slags risker som riktar sig mot olika anläggningars verksamhet. Också fortsättningsvis ska verksamhetsutövaren bära ansvaret för säkerheten och myndigheternas uppgift är att övervaka anläggningarna och att bevilja tillstånd för större anläggningar.

Arbetsgruppens snäva tidtabell gav inte någon möjlighet till att granska ändringsbehoven och bereda ändringsförslag med tanke på de förordningar på lägre nivå som utfärdats med stöd av kemikalisäkerhetslagen. Beredningen av ändringar i förordningarna hänskjuts således till den eventuella fortsatta beredningen.

I arbetsgruppen ingick företrädare för flera olika ministerier och myndigheter samt för näringslivsorganisationer. Arbetsgruppen var enig i sitt arbete. Ministeriet har i dag den 21 december 2017 skickat rapporten ut remiss. Rapporten innehåller en beskrivning av nuläget för kemikaliesäkerhetslagen, av tillsynsmyndigheterna, standarderna och aktörernas bästa praxis, lagstiftningen i de nordiska länderna, kontaktytorna till andra bestämmelser, behoven att ändra lagstiftningen samt en beskrivning av konsekvensbedömningen.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, handelsrådet Tomi Lounema, ANM, tfn 029 50 62697

Tillbaka till toppen