Taloudellisesti tuettu ammatillisen osaamisen kehittäminen

Työntekijöiden, virkamiesten ja viranhaltijoiden osaamisen kehittämisen edistämistä koskevan sääntelyn tavoitteena on edistää työntekijöiden osaamisen kehittämistä, muutostilanteisiin varautumista ja työurien pidentymistä. Osaamisen kehittämisen lähtökohtana ovat liiketoiminnan ja julkispalvelujen tarpeet, mutta myös työntekijöiden pitkän aikavälin työllistymismahdollisuuksista huolehtiminen. Muutokset mahdollistavat työntekijöille paremman mahdollisuuden osaamisensa kehittämiseen. Työnantajan on mahdollista saada työntekijän koulutuksesta taloudellinen kannuste.

Työntekijöiden osaamisen kehittämistä koskeva sääntely koostuu useammasta laista. Taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annettua lakia sovelletaan sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, työnantajan koosta riippumatta. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät kuitenkin eräät laissa mainitut organisaatiot sekä työnantajina toimivat kotitaloudet.

Taloudellisen kannusteen saamiseksi työnantajan on laadittava koulutussuunnitelma. Yhteistoimintalakien piirissä olevien työnantajien osalta koulutussuunnitelman sisältö määräytyy sovellettavan yhteistoimintalain mukaan. Yhteistoimintalain soveltamisen ulkopuolelle jäävillä työpaikoilla sovelletaan taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetussa laissa olevaa koulutussuunnitelmaa koskevaa säännöstä.

Taloudellisen kannusteen saamisen edellytyksistä ja määrästä säädetään sekä verolainsäädännössä että koulutuksen korvaamista koskevassa laissa.

Lisätietoja:

Lainsäädännön valmistelu: Nico Steiner