Hoppa till innehåll

Kompetenscentret för sociala företag inleder sin verksamhet

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2021 11.28
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har beviljat tre miljoner euro i statsunderstöd för att starta ett kompetenscenter för sociala företag i enlighet med de riktlinjer som regeringen drog upp vid sin halvtidsöversyn. Finansieringsbeslutet undertecknades av arbetsminister Tuula Haatainen.

Kompetenscentrets verksamhet inleds omedelbart och fortsätter med statsunderstöd till utgången av 2023. Avsikten är att projektet också ska finansieras med medel ur Europeiska socialfonden. 

Kompetenscentret erbjuder riksomfattande rådgivning och vägledning till företagare och sammanslutningar som bedriver eller startar socialt företagande oberoende av företagsform och bransch. Samtidigt bygger centret upp nätverksbaserade experttjänster som stärker verksamhetsförutsättningarna för socialt företagande och ökar sysselsättningen av partiellt arbetsföra.

Statsunderstöd beviljades till ett konsortium som fungerar i form av ett nätverk av sex organisationer, dvs. ett samprojekt. Projektet samordnas av alliansen Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry. Övriga parter är Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Stiftelsen för rehabilitering sr, Osuustoimintakeskus Pellervo Oy, Silta-Valmennusyhdistys ry och Vates-stiftelsen Sr.

Parterna i konsortiet kompletterar varandra genom sitt kunnande så att deras kompetensområden täcker hela det finländska sociala företagandet och företagandet. Denna helhet omfattar aspekter som sociala innovationer, samhälleliga effekter, affärsverksamhet, hållbar utveckling och sysselsättning av partiellt arbetsföra.
Kompetenscentret utnyttjar kompetensen hos experter inom olika områden

Tack vare sin nätverksbaserade verksamhet kan kompetenscentret dra nytta av expertisen hos olika aktörer och erbjuda experthjälp till dem som behöver den. Sådana är utöver företag och personer som är intresserade av socialt företagande t.ex. läroanstalter och forskningssammanslutningar, närings-, trafik- och miljöcentralerna och andra organisationer som producerar offentliga företagstjänster. 

Utöver rådgivnings- och vägledningstjänster samt experthjälp främjar kompetenscentret ibruktagandet av effektbaserade affärsmodeller, sociala innovationer, forskning, datainsamling och utbildning kring olika teman. Till kärnuppgifterna hör också kuvös- och acceleratorverksamhet.

Kompetenscentret ger också företagen stöd för att utveckla arbetet med intressentgrupper och hitta nya partnerskap, ordna förvaltningen och hjälp med att sysselsätta partiellt arbetsföra. 

Det finns efterfrågan på ny typ av affärsverksamhet

Ett socialt företag inrättas av viljan att komma fram till en lösning på ett socialt problem och producera s.k. gemensamt gott. Företagens verksamhet är lönsam, men de eftersträvar inte i första hand vinst för sina ägare utan styr största delen av sin rörelsevinst för att uppfylla det samhälleliga mål de valt. Målet har fastställts i samfundets bolagsordning eller stadgar. Verksamhetsformen för ett socialt företag kan vara vilken som helst: förening, stiftelse, aktiebolag eller andelslag.

Enligt en utredning som arbets- och näringsministeriet beställde i fjol finns det i Finland uppskattningsvis 1 700 sociala företag med över 50 000 anställda. De sociala företagens sammanräknade omsättning är nästan 5,8 miljarder euro. Största delen av företagen är verksamma inom social- och hälsovården samt välfärdstjänsterna samt bl.a. inom cirkulär ekonomi och miljö. 

Det finns efterfrågan på socialt företagande och på nya affärsmodeller även annanstans än inom social- och hälsovården eller inom miljöfrågor. Detta beror bland annat på att företagandet blivit mångsidigare, såsom den växande skaran självsysselsatta. 

Socialt företagande är ett av de sätt som anges i statsminister Sanna Marins regeringsprogram för att bygga upp en arbetsmarknad som bygger på förtroende och jämlikhet och för att höja sysselsättningsgraden.

Bakom inrättandet av kompetenscentret ligger den strategi för sociala företag som regeringen godkände vid sin halvtidsöversyn våren 2021. Dess mål är att öka antalet nya sociala företag och kännedomen om dem samt utveckla deras kompetens i synnerhet för att förbättra verksamhetens genomslagskraft. Ett av strategins centrala mål är att sysselsätta partiellt arbetsföra och personer som annars har en svår ställning på arbetsmarknaden. 

Kompetenscentret är en del av regeringens program för arbetsförmåga och regeringens sysselsättningsåtgärder som helhet. Avsikten med programmet för arbetsförmåga är att främja partiellt arbetsföras sysselsättning och arbetsmotivation.

Ytterligare information:
Tuija Oivo, arbetsmarknadsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 9040, [email protected]

Tillbaka till toppen