Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Europeiska unionens råd beslutade att främja likabehandling av utstationerade arbetstagare

Arbets- och näringsministeriet
23.10.2017 23.47 | Publicerad på svenska 24.10.2017 kl. 14.26
Pressmeddelande
Kuva: Euroopan unioni

Den 23 oktober nådde EU:s arbetsministrar samförstånd om ändringarna i det direktiv som reglerar anställningsvillkoren för utstationerade arbetstagare. I fortsättningen ska en utstationerad arbetstagare bland annat ha rätt till lika lön för samma arbete som en arbetstagare i stationeringslandet.

– Det samförstånd som nåtts i dag är ett viktigt steg i främjandet av likabehandling av utstationerade arbetstagare och lika konkurrensförutsättningar mellan företag i EU, säger arbetsminister Jari Lindström, som representerade Finland vid mötet i Europeiska unionens råd för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor i Luxemburg.

Utstationerade arbetstagare är arbetstagare som en arbetsgivare i en medlemsstat tillfälligt utstationerar i någon annan EU-medlemsstat för arbete där, när arbetsgivaren erbjuder gränsöverskridande tjänster. I Finland finns det många utstationerade arbetstagare exempelvis inom byggbranschen.

De svåraste frågorna vid förhandlingarna i rådet gällde långvariga utstationeringar, regleringen om landsvägstransporter samt övergångstiden för tillämpningen av de nya bestämmelserna.

Utstationeringar som pågår över 12 månader

Rådet beslutade att en utstationerad arbetstagare ska behandlas likadant som medborgare i stationeringslandet vid långvariga utstationeringar (över 12 månader). Bestämmelserna om likabehandling tillämpas dock inte på frågor som gäller ingående eller avslutande av anställningsförhållanden eller på tilläggspensioner. En 12 månaders utstationering kan utifrån en anmälan från tjänsteleverantören förlängas till 18 månader.

Utstationerade arbetstagares lön

De anställningsvillkor som tillämpas på utstationerade arbetstagare utvidgas genom ett krav på att det ska tillämpas samma lönesättningsregler på utstationerade arbetstagare som på stationeringslandets arbetstagare. Detta strävar man efter genom att ändra begreppet minimilön till ersättning. Utvidgningen medför inga ändringar i Finland, utan anställningsvillkoren för utstationerade arbetstagare bestäms även i fortsättningen enligt lagen och de allmänt bindande kollektivavtalen.

En ny skyldighet på EU-nivå är en skyldighet för arbetsgivaren att betala kostnader som hänför sig till resande, logi och måltider för utstationerade arbetstagare i stationeringslandet. Kostnader som orsakas av utstationering från det utsändande landet till ett tillfälligt stationeringsland ska fortfarande omfattas av bestämmelserna i det utsändande landet och de villkor som gäller enligt arbetsavtalet.

Överenskommelser som gäller transportsektorn

Enligt den kompromiss som man uppnådde i rådet ska det ändrade direktivet om utstationering av arbetstagare tillämpas på landsvägstransporter först när man har kommit överens om bestämmelser i speciallagstiftningen för sektorn i fråga och dessa har trätt i kraft. Innan det har skett tillämpas de nuvarande bestämmelserna på landsvägstransporterna. 

Övergångstid för tillämpningen av bestämmelserna

Vid förhandlingarna kom man överens om en övergångstid på fyra år för tillämpningen av de nya bestämmelserna.  Europaparlamentet väntas denna vecka fastställa sin ståndpunkt om reformen av direktivet om utstationering av arbetstagare, och därefter inleder rådet och parlamentet trepartsförhandlingar för att slipa på detaljerna i reformen av direktivet.

Mot ett mer socialt Europa

Rådet antog också förslaget till proklamation om den europeiska pelaren om sociala rättigheter. Pelaren innehåller 20 centrala principer och rättigheter för att stödja rättvisa och välfungerande arbetsmarknader och välfärdssystem.

Ytterligare upplysningar:

Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0605 
Päivi Kantanen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 396 0194
Ville Korhonen, specialsakkunnig i EU-ärenden, statsrådets kansli, tfn 029 516 0186 (den europeiska pelaren för sociala rättigheter)

 

Tillbaka till toppen