Hyppää sisältöön

EU-neuvosto päätti lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaisen kohtelun edistämisestä

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 23.10.2017 23.47
Tiedote
Kuva: Euroopan unioni

EU:n työministerit pääsivät 23. lokakuuta yhteisymmärrykseen lähetettyjen työntekijöiden työehtoja säätävän direktiivin muutoksista. Jatkossa lähetetty työntekijä olisi muun muassa oikeutettu samaan palkkaan samasta työstä kuin asemamaan työntekijä.

– Tänään saavutettu yhteisymmärrys on tärkeä askel lähetettyjen työntekijöiden yhdenvertaisen aseman ja yritysten tasapuolisten kilpailuedellytysten edistämiseksi EU:ssa, sanoo Suomea työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston kokouksessa Luxemburgissa edustanut työministeri Jari Lindström.

Lähetetyt työntekijät ovat työntekijöitä, jotka yhdessä valtiossa oleva työnantaja lähettää tilapäisesti työhön toiseen EU-maahan tarjotessaan rajat ylittäviä palveluita. Suomessa lähetettyjä työntekijöitä on paljon esimerkiksi rakennusalalla.

Neuvostossa käytyjen neuvottelujen vaikeimmat kysymykset koskivat pitkäkestoisia lähettämisiä, maantieliikenteen kuljetusten sääntelyä sekä siirtymäaikaa uusien säännösten soveltamiselle.

Yli 12 kuukautta kestävät lähettämiset

Neuvosto päätti, että pitkään kestävissä lähettämisissä (yli 12 kuukautta) tulee lähetettyyn työntekijään soveltaa yhdenvertaista kohtelua työntekomaan kansalaisten kanssa. Yhdenvertaista kohtelua ei kuitenkaan sovelleta työsuhteen solmimista ja päättämistä koskeviin asioihin eikä ammatillisiin lisäeläkkeisiin. 12 kuukauden aikaa voidaan palveluntarjoajan ilmoituksen perusteella pidentää 18 kuukauteen.

Lähetetyn työntekijän palkkaus

Lähetettyihin työntekijöihin sovellettavien työehtojen alaa laajennetaan vaatimalla samojen palkkaussääntöjen soveltamista lähetettyihin työntekijöihin kuin työntekomaan työntekijöihin. Tähän pyritään muuttamalla vähimmäispalkan käsite korvaus-käsitteeksi. Laajennus ei aiheuta muutoksia Suomessa, vaan lähetetyn työntekijän työehdot määräytyvät jatkossakin lain ja yleissitovien työsopimusten mukaan.

Uutena EU-tason velvoitteena työantajalla tulee olemaan velvollisuus kustantaa lähetetylle työntekijälle työntekomaassa matkustamiseen, majoitukseen ja ruokailuun liittyvät kustannukset. Kustannukset, jotka aiheutuvat alkuperämaasta tilapäiseen työntekomaahan lähettämisestä, jäävät alkuperämaan säännöksien ja työsopimuksessa sovittujen ehtojen piiriin.

Kuljetusalaa koskevat kirjaukset

Neuvoston saavuttamassa kompromississa lähetettyjen työntekijöiden muutosdirektiiviä sovelletaan maantieliikenteeseen vasta, kun alan erityissääntelyn säännöksistä on sovittu ja ne tulevat voimaan. Ennen tätä maantieliikenteeseen sovelletaan nykyisiä sääntöjä. 

Siirtymäaika säännösten soveltamiselle

Neuvotteluissa sovittiin neljän vuoden ajasta uusien säännösten soveltamiselle.  Euroopan parlamentin odotetaan tällä viikolla vahvistavan kantansa lähettämistä koskevan direktiivin uudistamiseksi, minkä jälkeen neuvosto ja parlamentti aloittavat kolmikantaneuvottelut direktiiviuudistuksen viimeistelemiseksi.

Kohti sosiaalisempaa Eurooppaa

Neuvosto hyväksyi myös ehdotuksen julistukseksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista. Pilari määrittelee 20 keskeistä periaatetta ja oikeutta, joilla tuetaan oikeudenmukaisia ja moitteettomasti toimivia työmarkkinoita ja hyvinvointijärjestelmiä.

Lisätiedot:

työministerin erityisavustaja Juha Halttunen, p. 050 5740 236
hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p. 050 396 0605     
neuvotteleva virkamies Päivi Kantanen, TEM, p. 050 396 0194
EU-erityisasiantuntija Ville Korhonen, VNK, p. 0295160186 (sosiaalisten oikeuksien pilari)

 
Sivun alkuun