Hoppa till innehåll

Förslag till lagändring ska möjliggöra utandningsprov för arbetstagare på fartyg

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2022 14.01
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att arbetsgivaren i framtiden under vissa förutsättningar ska kunna förplikta arbetstagare att delta i utandningsprov på fartyg. Syftet med lagändringen är att främja arbetsgivarens och befälhavarens möjligheter att trygga säkerheten på fartyget. Regeringen lämnade sin proposition med förslag till ändring av lagen om sjöarbetsavtal till riksdagen den 24 mars 2022.

Enligt förslaget ska en arbetsgivare kunna förplikta arbetstagare på ett fartyg att delta i ett allmänt utandningsprov, om arbete i berusat tillstånd kan äventyra andra ombordvarandes liv, hälsa eller säkerhet i arbetet eller fartygets eller miljöns säkerhet. Lagändringen gör det möjligt att ordna allmänna utandningsprov antingen som slumpmässiga stickprov eller regelbundet alltid i början av eller under arbetsskiftet.

Dessutom kan en enskild arbetstagare förpliktas att lämna utandningsprov om hen på goda grunder misstänks vara berusad.

Genom utandningsprov utreds om arbetstagaren är påverkad av alkohol under arbetstid. Syftet är att förebygga de säkerhetsrisker som användning av alkohol kan orsaka under de särskilda förhållandena vid arbete till sjöss. Bestämmelserna ska också gälla vajerfärjor som inte omfattas av lagen om sjöarbetsavtal.

En förutsättning för utandningsprov är att arbetsgivaren utarbetar ett antidrogprogram

För att kunna förplikta arbetstagare att delta i utandningsprov måste arbetsgivaren utarbeta ett antidrogprogram. Dessutom ska arbetsgivaren se till att lämpliga förfaranden tillämpas vid utandningsprov. Genom bestämmelser om förfarandena, genom dialog eller samrådsförfarande enligt lagen om samarbete inom företag och genom kravet på antidrogprogram främjas lämpliga förfaranden vid utandningsprov samt informationen till arbetstagarna om utandningsprov och frågor som gäller användning av alkohol på arbetsplatsen.

Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information:
Johanna Ylitepsa, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 207
 

Tillbaka till toppen