Hallituksen esitys TEM/2021/191

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.3.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 34/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Johanna Ylitepsa, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295064207
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityösopimuslakia, yhteistoimintalakia ja yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annettua lakia. Merityösopimuslakiin lisättäisiin säännökset työnantajan oikeudesta velvoittaa työntekijä suorittamaan puhalluskoe sen selvittämiseksi, onko työntekijä alkoholin vaikutuksen alaisena työajalla. Lisäksi laissa ehdotetaan säädettäväksi henkilötietojen käsittelystä puhalluskokeiden yhteydessä. Ehdotettavia säännöksiä sovellettaisiin myös losseilla tehtävään työhön. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi merityösopimuslain 1 ja 13 luvun muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
Vaikutukset
Esityksellä mahdollistetaan työntekijöiden puhalluskokeet aluksilla. Esityksellä parannetaan merenkulun turvallisuutta parantamalla mahdollisuuksia ennalta ehkäistä päihtyneenä työskentelystä johtuvia turvallisuutta vaarantavia tilanteita merellä tehtävään työhön liittyvissä erityisolosuhteissa. Vastaavasti sääntelyllä parannetaan lossien turvallisuutta. Sääntelyn vaikutukset ulottuvat aluksilla ja losseilla työskenteleviin työntekijöihin, jotka voitaisiin laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä velvoittaa puhalluskokeeseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen