Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ramar fastställs för hur landskapen ska ordna tjänster för arbetssökande och företagstjänster

Arbets- och näringsministeriet
27.6.2018 13.03
Pressmeddelande

De tjänster som de nuvarande arbets- och näringsbyråerna och NTM-centralerna erbjuder arbetssökande, arbetsgivare och företag kommer att överföras på landskapen. I den proposition som regeringen överlämnade den 27 juni 2018 anges ramar för hur landskapen ska ordna dessa tjänster.

– Regeringens proposition utgår från möjliggörande. De framtida landskapen har befogenhet och ansvar att ordna tjänsterna på det sätt som bäst motsvarar den egna regionens behov, framhåller arbetsminister Jari Lindström.

Landskapen ska ha möjligheter till olika lösningar när det gäller att ordna tjänster, men tjänsterna ska samtidigt ordnas på ett sätt som säkerställer att de arbetssökande behandlas jämlikt. Därför anges i lagen de tjänster som varje landskap ska ordna.

– Reformen syftar även till ökad genomslagskraft. Det finns flera metoder, och en av dem är att i bredare skala än tidigare möjliggöra anskaffning av tjänster från olika tjänsteproducenter, berättar ministern.

Rekryteringstjänster och kompetensutvecklingstjänster för arbetssökande

För arbetssökande ska landskapet tillhandahålla rekryteringstjänster (nuvarande arbetsförmedlingsservice), vägledning för yrkesval och karriär samt tillväxttjänstutbildning som motsvarar dagens arbetskraftsutbildning.

Utöver dessa kan landskapet också ordna andra tjänster för att stödja rekrytering och jobbsökning, kartlägga och utveckla enskilda kunders kompetens, förbättra arbetsmarknadsfärdigheterna och stödja sysselsättning.

Ett öppnare tjänsteutbud ger landskapen prövningsrätt när det gäller att ordna tjänster med beaktande av förhållandena i landskapet samt behoven hos de arbetssökande, företagen och andra arbetsgivare.

Det ska bli lättare att ordna tjänster för dem som behöver mer stöd för att sysselsätta sig, eftersom landskapet ansvarar för ordnandet av såväl tjänster för arbetssökande som social- och hälsotjänster.

Företagstjänsterna på landskapsnivå och på riksnivå kompletterar varandra

För företag och andra arbetsgivare tillhandahåller landskapen som rekryteringstjänster information om tillgången på kunnig arbetskraft, rådgivning och handledning om rekrytering samt tjänster som innebär sökande av lämpliga arbetstagare.

Utbildning som motsvarar företagens behov av arbetskraft och som liknar dagens utbildning kan också i fortsättningen ordnas i samarbete med företag.

Landskapen kan bevilja understöd för att främja små och medelstora företags tillväxt, internationalisering och utveckling. Landskapen kan dessutom bevilja lönesubvention, stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen och startpeng för den som grundar ett företag.

Stöden finansieras med nationella medel och med strukturfondsmedel enligt EU:s strukturfondsprogram 2014–2020. Stödens centrala innehåll är oförändrat, men förfarandena kring stöden förenhetligas.

Med riksomfattande tillväxttjänster avses riksomfattande företagstjänster inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, som erbjuder tjänster inom internationalisering, innovationsfinansiering, internationella investeringar och turism. Riksomfattande tillväxttjänster produceras av Business Finland, Finnvera och Finlands Industriinvestering Ab.

Landskapet ansvarar för samordningen av tjänsterna.

Nya partnerskap med tanke på tjänsteproduktionen – myndighetsansvaret kvarstår

Landskapet kan på motsvarande sätt som i dag låta privata tjänsteproducenter sköta produktionen av tjänster.

I fortsättningen kan landskapet också låta en tjänsteproducent sköta uppgifter som hänför sig till serviceprocessen för arbetssökande. Till dessa hör bl.a. bedömning av servicebehovet, utarbetande och uppföljning av en sysselsättningsplan och vägledning av kunden till tjänster.

Möjligheten att skaffa allt större tjänstehelheter bidrar till samordningen av tjänsterna och till att tjänsterna skaffas på resultatbasis, dvs. att den som producerar tjänsten betalas för resultat.

Myndighetsuppgifterna kommer också i fortsättningen att handhas av en myndighet, dvs. landskapet svarar bl.a. för uppgifter som har att göra med registrering som arbetssökande, upphörande av jobbsökningen, antagning av studerande till tillväxtutbildning och avbrytande av tjänster.

På detta sätt säkerställs kundens rättsskydd bl.a. i fråga om utkomstskydd för arbetslösa eller andra stöd.

Tillgången till tjänster ska säkerställas

Det bör ordnas serviceställen för rådgivning och handledning i anslutning till jobbsökning och inledande av jobbsökning. Utöver personlig betjäning ska de digitala tjänsterna för jobbsökning och företagens digitala tjänster utvecklas så att de blir allt mer användarvänliga.

Finansiering från landskapens generella medel

Med tanke på ordnandet av tjänsterna ska de resurser som NTM-centralerna och arbets- och näringsbyråerna för närvarande förfogar över överföras till landskapen. Det kommer att överföras ca 600 miljoner euro som en del av den generella statsandelen till landskapen. Finansieringsandelen är inte öronmärkt, utan landskapet bestämmer hur den ska riktas.

Läs mer (på finska): tem.fi/paatokset
Minister Lindström's presentation
Frågor och svar

Ytterligare upplysningar:

Juha Halttunen, arbetsministerns specialmedarbetare, tfn 050 574 0236
Outi Ryyppö, utvecklingsdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 064 150
Tiina Korhonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 047 076

Tillbaka till toppen