Hoppa till innehåll

Överföringen av ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster till välfärdsområdena kräver lagändringar – propositioner om främjande av sysselsättning och integration sänds på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 22.2.2022 16.55
Pressmeddelande

Ansvaret för att ordna social- och hälsovård överförs till välfärdsområdena vid ingången av nästa år. I två lagar föreslås därför i huvudsak ändringar av teknisk natur. De propositioner som sänds på remiss gör det också möjligt att ersätta välfärdsområdena för kostnaderna för integrationen och fastställer ansvaret för att ordna boende för barn som kommit utan vårdnadshavare.

Ansvaret för att ordna social- och hälsovård överförs vid ingången av 2023 från kommunerna till välfärdsområdena. Därför måste det göras ändringar i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen och i lagen om främjande av integration (nedan integrationslagen). 

I lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen föreskrivs det om en modell för samverkan vars aktörer är arbets- och näringsbyrån, kommunen och Folkpensionsanstalten. De aktörer som ingår i modellen för samverkan samordnar den offentliga arbetskraftsservice som de har organiseringsansvar för, socialservice, hälso- och sjukvårdstjänster samt rehabiliteringstjänster i enlighet med den arbetslösas servicebehov. 

Inom sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen är kommunerna den myndighet som ansvarar för social- och hälsovårdstjänsterna. Enligt propositionen ska lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen ändras när organiseringsansvaret överförs så att välfärdsområdet i modellen för samverkan blir den aktör som ansvarar för socialservicen och hälso- och sjukvårdstjänsterna. Kommunerna ska även i fortsättningen utse de personer som ska leda ordnandet av sektorsövergripande samservice. I integrationslagen föreslås också tekniska ändringar som förtydligar välfärdsområdenas roll.

Integrationsersättningar förutom till kommuner även till välfärdsområden

Enligt integrationslagen ska staten ersätta kommunen för de kostnader för integrationsfrämjande som anges i lagen. Kostnader uppstår för kommunen bland annat för de social- och hälsovårdstjänster som kommunen ordnar. I propositionen föreslås det att lagen om främjande av integration ändras så att välfärdsområdena från och med 2023 kan ansöka om ersättningar för sådana kostnader för ordnande av social- och hälsovård som avses i lagens sjätte kapitel. 

Kommunerna kan dock ansöka om ersättning retroaktivt för de social- och hälsovårdskostnader som uppkommit för dem före utgången av 2022 ännu under 2023 och 2024 på det sätt som föreskrivs i lagen. Dessutom kan kommunerna även i fortsättningen få ersättning för de kostnader som anges i lagen och som de orsakas av integrationsfrämjande.

Välfärdsområdena får en ny uppgift att ordna familjegrupphemsverksamhet

Enligt integrationslagen ordnas omvårdnad, omsorg och fostran för ett barn eller en ung person som kommit till landet utan vårdnadshavare i familjegrupphem, med hjälp av stödd familjeplacering eller på något annat ändamålsenligt sätt. Dessutom föreskrivs det i lagen om förordnande av företrädare för en minderårig som flyttat till landet utan vårdnadshavare. 

Familjegrupphemmens verksamhet baserar sig på integrationslagen och är således för närvarande inte socialvård. Till sitt innehåll ligger familjegrupphemsverksamheten dock rätt nära socialvården. 

I propositionen föreslås det också att ansvaret för att stödja barn och unga som kommit till landet som minderåriga utan vårdnadshavare samt för att ordna boende till exempel i familjegrupphem ska överföras från kommunerna till välfärdsområdena. Familjegruppshem finns för närvarande i omkring tio kommuner, varför uppgiften inte beräknas öka välfärdsområdenas uppgifter avsevärt. 

Välfärdsområdet ska få full ersättning av staten för de kostnader som skötseln av dessa uppgifter medför för välfärdsområdet. Lagen innehåller också bestämmelser om rätt att få information samt om överföring av avtal och personal.

Ändringsförslagen sänds på remiss

Utlåtanden om de föreslagna lagändringarna kan lämnas fram till den 5.4.2022. Det är meningen att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen i maj 2022. Ändringarna avses träda i kraft vid ingången av 2023. 

Samtidigt bereds också en total översyn av bägge lagarna, och avsikten är att de ska sändas på remiss senare under våren 2022. Avsikten är att dessa lagar ska överlämnas till riksdagen hösten 2022 och de avses träda i kraft 2024. 

Mer information om dessa reformer finns i Statsrådets tjänst för projektinformation med identifieringskoderna TEM075:00/2021 och TEM100:00/2019.

Mer information:
Anna Aaltonen, sakkunnig (lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen), tfn 029 504 7097
Mira Karppanen, ledande sakkunnig (integrationslagen), tfn 029 504 7293

Tillbaka till toppen