RP med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den

TEM100:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Lagen om främjande av integration revideras (KOTO24) så att den beaktar riksdagens förutsättningar och den förändrade verksamhetsmiljön.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM100:00/2019

Ärendenummer VN/31974/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.11.2021 – 31.12.2024

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder

Tavoite Stabilitet och förtroende på arbetsmarknaden genom avtal

Metod Ett åtgärdsprogram för integrationsfrämjande åtgärder utarbetas

Lagberedning

RP med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  37/2022
  40/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 335/2022

En ny lag om främjande av integration skulle antas som upphäver den nuvarande lagen om främjande av integration. Avsikten är att den nya lagen ska träda i kraft 2025 samtidigt med reformen av arbetskrafts- och företagsservices.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Nea Brandt, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 239
[email protected]

Kontaktperson
Mira Sinkkonen, Johtava asiantuntija
tel. +358 295 047 293
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att revidera lagen om främjande av integration. Målet med lagen är att stärka sysselsättningen bland invandrare, färdigheter som stöder sysselsättning, språkkunskaper och delaktighet i samhället. Målet är också att främja jämlikhet och likabehandling och en positiv växelverkan mel-lan olika befolkningsgrupper.

Målet med reformen är bland annat att stärka integrationen av invandrare som står utanför arbets-kraften. I synnerhet integrationen av invandrarkvinnor i samhället stöder barnens och hela familjens välfärd och integration. Målet med reformen är dessutom att förtydliga ansvaret mellan olika aktörer, stärka det sektorsövergripande samarbetet och samarbetet med organisationer och arbets-givare samt uppdatera integrationslagen så att den svarar mot de behov av ändringar som orsakas av överföringen av myndighetsuppgifter.

Sammandrag

Lagen om främjande av integration revideras (KOTO24) så att den beaktar riksdagens förutsättningar och den förändrade verksamhetsmiljön.

Utgångspunkter

Den gällande lagen om främjande av integration behöver revideras så att den motsvarar riksdagens förutsättningar att främja integration. Riksdagen har förutsatt att integrationen blir snabbare (inklusive att integrationsperioden förkortas) och att verksamheten effektiviseras från det att invand-raren anländer till Finland.
Dessutom har riksdagen förutsatt att det övergripande ansvaret för integrationstjänsterna ska överföras till kommunerna, med beaktande av att det måste finnas tillräckligt med integrationstjänster även på andra orter än i tillväxtcentrumen. Riksdagen har också betonat bland annat främjande av sysselsättningen bland kvinnor med invandrarbakgrund, förbättring av kvaliteten på språkstudierna och språkprov, beaktande av företagens behov samt ökning av den tredje sektorns och det fria bildningsarbetets andel. Avsikten är att i lagreformen beakta dessa och de övriga iakttagelser som riksdagen lyfter fram i redogörelsen.

Dessutom har det skett och bereds flera förändringar i verksamhetsmiljön som påverkar myndighetsansvaret för integrationsfrämjandet. Överföringen av social- och hälsovårdstjänsterna till välfärdsområdena samt den överföring av sysselsättningstjänster från arbets- och näringsbyrå-erna till kommunerna som håller på att beredas medför ett behov av samordning också i fråga om lagen om främjande av integration.

Det föreslås att lagen om främjande av integration upphävs genom en ny lag om främjande av integration.