Hoppa till innehåll
Media

Proposition med förslag till ändring av semesterlagen ut på remiss

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.7.2018 14.05 | Publicerad på svenska 4.7.2018 kl. 15.56
Pressmeddelande

Arbetsgruppen som utreder arbetstidslagstiftningen föreslår i sitt betänkande sådana ändringar i semesterlagen som behövs för att uppfylla de krav som följer av rättspraxisen vid EU-domstolen. Arbets- och näringsministeriet skickade den 4 juli 2018 ut arbetsgruppsbetänkandet på remiss.

Till semesterlagen ska fogas bestämmelser om arbetstagarens rätt till tilläggsdagar som kompletterar semestern i situationer där arbetstagaren på grund av frånvaro som beror på sjukdom eller rehabilitering inte har tjänat in minst 24 semesterdagar. I och med den ändrade bestämmelsen tryggas arbetstagare de i arbetstidsdirektivet förutsatta 24 semesterdagarna för ett helt kvalifikationsår. Om arbetstagaren under kvalifikationsåret har tjänat in minst 24 semesterdagar, tillämpas inte bestämmelsen om tilläggsdagar.

Arbetstagaren ska ha rätt att för tilläggsdagarna få motsvarande lön som vid tid i arbete.

Dessutom föreslår arbetsgruppen att tidpunkten för givande av semester som flyttats fram på grund av arbetsoförmåga förlängs. Semester ska kunna ges ännu under det kvalifikationsår som följer på semesterperioden.  

Remissförfarandet genomförs med hjälp av verktyget utlåtande.fi samt i form av riktade begäranden. Utlåtandena ska lämnas in senast den 15 augusti 2018.

Utlåtande.fi

Ytterligare upplysningar:
Johanna Ylitepsa, specialsakkunnig, ANM, tf 029 506 4207

Tillbaka till toppen