Hoppa till innehåll

Lagen om utstationerade arbetstagare ändras: syftet är att främja likabehandling av arbetstagare och jämlik konkurrens mellan företag

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2020 12.47
Pressmeddelande

Regeringen föreslår sådana ändringar i lagen om utstationering av arbetstagare som främjar likabehandling av utstationerade arbetstagare i anställningsvillkoren med nationella arbetstagare och jämlik konkurrens mellan företag.

Genom de ändringar som föreslås i den nationella lagen genomförs de ändringar som gjorts i EU-lagstiftningen. De bestämmelser som gäller i Finland uppfyller redan nu kraven i det ändrade direktivet om att utvidga tillämpningsområdet så att det utöver byggbranschen också omfattar övriga branscher. Den gällande lagen garanterar för närvarande också att utstationerade inhyrda arbetstagare behandlas lika som inhemska inhyrda arbetstagare.

Arbetsgivarens skyldighet att ersätta rese-, inkvarterings- och måltidskostnader

De ändringar som regeringen föreslår gäller

  • precisering av de lönebestämmelser som tillämpas på utstationerade arbetstagare,
  • begränsning av arbetsgivarens rätt att kvitta arbetstagarens lön,
  • vid lönejämförelsen en ny bestämmelse enligt vilken den betalda posten betraktas som kostnadsersättning och inte som lön, ifall arten av den post som arbetsgivaren betalar är oklar,
  • utvidgning av tillämpliga kollektivavtal till att gälla interna överföringar inom underleverantörs- och företagsgrupper,
  • tillämpningen av de krav som gäller för inkvarteringsförhållanden på lika villkor som för nationella arbetstagare,
  • ytterligare anställningsvillkor som ska tillämpas vid långa utstationeringssituationer som varar längre än 12 månader,
  • arbetstagarens skyldighet att ersätta sådana rese-, logi- och måltidskostnader för en utstationerad arbetstagare under utstationeringen som motsvarar de kostnader som en sedvanlig arbetsplats i Finland skulle orsaka.

Det föreslås också en skyddsbestämmelse för rese- och inkvarteringskostnader som föranleds av utstationering till Finland. Den ska tillämpas i situationer där en utstationerad person inte får skydd med stöd av lagstiftningen, praxisen eller arbetsavtalet i ursprungslandet eller där skyddet väsentligen underskrider den nivå som bör anses sedvanligt och rimligt för motsvarande arbete i Finland. Förslaget samordnar nivån i hemlandet, nivån i arbetsavtalet och nivån i stationeringslandet.

Informationsskyldigheten föreslås också bli utvidgad. Företagen ska i fortsättningen göra en förhandsanmälan om alla utstationerade arbetstagare. Som motvikt till detta strävar man efter att minska företagens administrativa börda genom att reformera anmälningssystemet.

Anställningsvillkoren för utstationerade arbetstagare ska fortfarande bestämmas i enlighet med lagen och de allmänbindande kollektivavtalen.

Utstationerade arbetstagare

  • Det är fråga om utstationering av arbetstagare när en utländsk arbetsgivare utstationerar en arbetstagare i arbete i Finland.

  • Arbetstagaren ska vanligtvis arbeta i någon annan stat än Finland, och utstationeringen ska ske endast för en begränsad tid.

  • Arbetstagare kan utstationeras i form av entreprenad, bemanningsarbete eller intern överföring inom en företagsgrupp.

Ändringarna träder i kraft i slutet av juli

Lagändringarna bereddes av en arbetsgrupp på trepartsbasis som tillsatts av arbets- och näringsministeriet. Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 30 juli 2020, vilket också är också tidsfristen för genomförandet av ändringsdirektivet. Ändringarna i fråga om förhandsanmälan om utstationering träder i kraft den 1 oktober 2021 efter att de tekniska reformerna har genomförts.

Regeringen föreslår en övergångsperiod på 12 månader för de avtal som ingåtts innan lagen träder i kraft. På det sättet kan man trygga företagens möjligheter att beakta lagändringarna i sina avtal.

Statsrådets beslut kan läsas på tem.fi/paatokset.

Ytterligare information:

Päivi Kantanen, konsultativ tjänsteman, ANM, tfn 0295 048 938

Tillbaka till toppen