Sääntelyn sujuvoittaminen työ- ja elinkeinoministeriössä

Työ- ja elinkeinoministeriö edistää yrityksiä koskevan sääntelyn sujuvuutta sekä omassa toiminnassaan että koko valtionhallinnossa. Marinin hallituksen kaudelle työ- ja elinkeinoministeriö vastaa seuraavista toimista sääntelyn sujuvoittamiseksi:

Työ- ja elinkeinoministeriön johtaman Sääntelyn sujuvoittamisen työryhmän tavoitteena on sujuvoittaa yrityksiä koskevaa sääntelyä, välttää turhaa sääntelytaakkaa, edistää sääntelyn innovaatiomyönteisyyttä ja kilpailukykyä markkinoiden toimivuuden ja kilpailun edistämiseksi. Työryhmä käsittelee myös sääntelyn sujuvoittamista EU-tasolla. Työryhmässä ovat edustettuina kaikki ministeriöt.

Työ- ja elinkeinoministeriö jatkaa vuonna 2017 aloitettua Yksi yhdestä -kokeilua, jonka keskeisimpänä tavoitteena on hillitä yrityksiin kohdistuvan sääntelytaakan kasvua. Työ- ja elinkeinoministeriö kehittää työkaluja sääntelytaakan arviointiin ja tukee muita ministeriöitä arvioinnin toteuttamisessa.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on hallituskauden aikana toteuttanut seuraavia sääntelyä sujuvoittavia lakiuudistuksia:

Maakaasumarkkinoiden datahubin perustaminen: HE 104/2019

Uusi työaikalaki lisää joustomahdollisuuksia työelämään: HE 86/2019

Koronakriisin vuoksi kevennettiin väliaikaisesti lomautusmenettelyä ja mahdollistettiin koeaikapurku tuotannollisella tai taloudellisella perusteella: HE 26/2020

Päästökauppalain muutoksella kevennettiin vähäpäästöisten päästökauppalaitosten toiminnanharjoittajien velvoitteita koskien päästöjen tarkkailua: HE 161/2020

Digitalisointidirektiivin mukaisesti pääosa osakeyhtiön kaupparekisteriotteelta ilmenevistä tiedoista annetaan jatkossa maksutta: HE 151/2021

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriössä on meneillään Luvat ja valvonta -hanke, joka uudistaa lupa- ja valvontatoiminnan toimintamalleja digitalisaation avulla, sekä Yritysten digitalous -hanke, joka luo edellytykset yritysten siirtymiseksi reaaliaikatalouteen. Meneillään on myös oleskelulupahakemusten käsittelyyn liittyvän lainsäädännön sujuvoittaminen sekä ulkomaalaisia opiskelijoita ja tutkijoita koskevien säännösten uudistaminen.

Lisätietoja: Erno Mähönen ja Tiina Haanpää