Menettelytavat ja koordinaatio

Euroopan komission tehtävänä on valvoa EU:n jäsenvaltioiden myöntämiä valtiontukia. Komissiolle on lähtökohtaisesti ilmoitettava ennakolta tukiohjelmista tai yksittäisistä tuista, jos kyse on SEUT-sopimuksen 107 artiklan tarkoittamasta valtiontuesta.

Komissio tutkii tukien yhteensopivuuden sisämarkkinoille, ja viranomainen voi myöntää tuen vasta komission hyväksynnän jälkeen. Ilman komission hyväksyntää myönnetyt tuet ovat laittomia, ja ne voidaan joutua perimään korkoineen takaisin tukea saaneilta yrityksiltä.

Komissio arvioi julkaisemiensa yksityiskohtaisten sääntöjen pohjalta, täyttääkö tukijärjestely valtiontukien hyväksyttävyyden yleiset ja kyseistä tukimuotoa koskevat erityiset edellytykset.

Hyväksyttävyyden yleisiä edellytyksiä ovat

  • vaikutus yhteisen edun mukaisen tavoitteen saavuttamiseen
  • tarve tukitoimenpiteisiin
  • tuen kannustava vaikutus
  • tuen oikeasuhtaisuus
  • kilpailuun ja kauppaan kohdistuvien kohtuuttomien kielteisten vaikutusten välttäminen
  • tuen läpinäkyvyys

Säännöt menettelyasetuksessa

Valtiontukimenettelyjä koskevat säännöt on koottu valtiontukien ns. menettelyasetukseen (neuvoston asetus 2015/1589). Lisäksi komissio on antanut ns. täytäntöönpanoasetuksen (794/2004), joka sisältää mm. valtiontuki-ilmoituksissa käytettävät lomakkeet.

Suomessa valtiontuki-ilmoitukset komissiolle toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) välityksellä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaa lukuun ottamatta, ja TEM on ilmoitusmenettelyn aikana yhteystahona kansallisten viranomaisten ja komission välillä.

TEM avustaa valtiontukisääntöjen tulkintaan liittyvissä kysymyksissä, mutta kukin tukiviranomainen on itse vastuussa toimenpiteen valtiontukiluonteen arvioinnista ja asianmukaisten menettelyjen noudattamisesta.

Merkittäviä poikkeuksia ilmoitusvelvollisuudesta

Valtiontukien ennakkoilmoitusmenettelystä on merkittäviä poikkeuksia. Tuki-ilmoitusta komissiolle ja komission etukäteishyväksyntää tukijärjestelylle ei tarvita esimerkiksi, jos kyseessä on yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen (651/2014) mukainen tuki tai vähämerkityksinen tuki (de minimis -asetus 1407/2013).

Ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesta tuesta tulee toimittaa TEM:n välityksellä yhteenveto komissiolle jälkikäteen 20 työpäivän kuluessa tuen myöntämisestä. Komissio valvoo jälkikäteen ryhmäpoikkeusasetuksen noudattamista.

Yritystukineuvottelukunta

Taloudelliseen toimintaan myönnettävän tuen yleisistä edellytyksistä annetun lain (429/2016) mukaan tukiviranomaisen on pääsääntöisesti pyydettävä yritystukineuvottelukunnan lausunto. Lausunto on pyydettävä siitä, täyttääkö suunniteltu tukiohjelma tai tuki EU:n lainsäädännön valtiontuen edellytykset ja mitä valtiontukisääntöjen mukaista menettelytapaa tukiviranomaisen on noudatettava. Lausuntoa voidaan pyytää myös siitä, täyttääkö tuki laissa määritellyt ns. hyvän tuen edellytykset.

Yritystukineuvottelukunta toimii TEM:n yhteydessä.

Yritystukineuvottelukunta                                                                                                                        

Lisätietoja: Sanna Nyyssölä ja Samuli Miettinen