Lainsäädännön yritysvaikutusten arviointi

Yritysvaikutusten arviointi on osa lainsäädännön taloudellisten vaikutusten arviointia. Säädöshankkeiden yritysvaikutusten arvioinnilla pyritään yritysten ja kilpailukyvyn kannalta parempaan säädösympäristöön.

Yritysvaikutuksia arvioitaessa on tarkasteltava sääntelyn ja erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen vaikutuksia etenkin

  • yritysten kustannuksiin ja tuottoihin (mm. hallinnollinen taakka)
  • yritysten väliseen kilpailuun ja markkinoiden toimivuuteen
  • pk-yrityksiin, yrittäjyyteen ja yritysten kasvumahdollisuuksiin
  • yritysten investointeihin ja innovaatiotoimintaan
  • yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn

Yritysvaikutusten arviointi perustuu säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista annettuihin valtioneuvoston yhteisiin ohjeisiin (Oikeusministeriö 2007). Näille sivuille on koottu ohjeet ja niitä täydentävää tietoa yritysvaikutusten arvioinnista.

Työ- ja elinkeinoministeriö edistää yritysvaikutusten huomioimista säädösvalmistelussa, tukee säädösvalmistelijoita yritysvaikutusten arvioinnissa ja kehittää yritysvaikutusten arvioinnin menetelmiä.

Yritysvaikutusarvioinnin menetelmät
Sääntelyn vaihtoehdot
Pienyritysvaikutusten ja yritysten hallinnollisen taakan arviointi säädösvalmistelussa

Lisätietoja: Erno Mähönen