Miten sääntelytaakkaa kevennetään?

 

Keskeinen osa sääntelyn yrityksille aiheuttamista kustannuksista on hallinnollinen taakka, jota yrityksille syntyy erilaisten lakisääteisten tietojen toimittamisesta viranomaisille ja kolmansille osapuolille (esim. kuluttajat ja työntekijät).

Lakisääteisiä tiedonantovelvoitteita ovat esimerkiksi:

  • erilaiset ilmoitus- ja raportointivelvoitteet
  • lupamenettelyt ja tukihaut
  • hinta- ja pakkausmerkinnät

Velvoitteita yksinkertaistetaan ja säädöksiä karsitaan

Sääntelytaakkaa kevennetään yksinkertaistamalla voimassa olevan lainsäädännön velvoitteita, karsimalla tarpeettomiksi muuttuneita tai vanhentuneita säädöksiä. Lisäksi on tärkeää välttää tarpeettoman raskaiden uusien hallinnollisten velvoitteiden asettamista yrityksille uudessa lainsäädännössä.

Tähän voidaan parhaiten vaikuttaa arvioimalla etukäteen suunnitteilla olevan lainsäädännön vaikutukset yrityksiin. Lainsäädäntötoimien lisäksi sääntelytaakkaa voidaan keventää parantamalla ja kehittämällä viranomaisprosesseja ja sähköisen asioinnin mahdollisuuksia.

Lisätietoja: Erno Mähönen ja Tiina Haanpää