Lainsäädännön työelämä- ja työllisyysvaikutukset

Lainsäädännön vaikutusten arviointi on osa paremman sääntelyn (better regulation) kokonaisuutta. Säädöshankkeiden ja säädösvalmistelun vaikutusarvioinnin tehostaminen on yhtenä tavoitteena vuoden 2006 paremman sääntelyn toimintaohjelmassa sekä hallituksen lainsäädäntösuunnitelmassa osana hallituksen strategia-asiakirjaa. Näiden tavoitteiden edistämiseksi on laadittu vuonna 2007 vaikutusten arvioinnin uudet yhteiset ohjeet (oikeusministeriö 1.1.2007) ja ne löytyvät oikeusministeriön internetsivuilta.

Työllisyys- ja työelämävaikutusten arviointia koskeva ohjeistus sisältyy säädösehdotusten vaikutusarvioinnista annettuihin ohjeisiin. Vaikutusarviointiohjeet kattavat taloudellisten vaikutusten, viranomaisvaikutusten, ympäristövaikutusten ja muiden yhteiskunnallisten vaikutusten arvioinnin. Työllisyys- ja työelämävaikutuksia tarkastellaan osana muita yhteiskunnallisia vaikutuksia.

Ohjeisiin sisältyy vaikutusten tunnistamisen tarkistuslista, jonka tarkoituksena on auttaa säädösvalmistelijaa tunnistamaan ja sen jälkeen arvioimaan hankkeen olennaisia vaikutuksia. Tarkistuslistaan sisältyvät myös työllisyysvaikutuksia koskevat keskeiset kysymykset.


Lisätietoja: Johanna Alatalo, Erno Mähönen