Säädösmuutosten työelämävaikutukset

Säädösmuutosten työelämävaikutukset voivat koskea vaikutuksia työvoiman käyttötapoihin, työn organisointiin ja työntekijöiden osaamisvaatimuksiin, työnteon aikaan ja paikkaan sekä työn ja perheen yhteensovittamiseen.

Edellä mainittujen lisäksi työelämävaikutuksia voivat olla vaikutukset työuriin, työntekijöiden yhdenvertaisuuteen ja työhön liittyvien epävarmuustekijöiden muutokset sekä vaikutukset työturvallisuuteen. Alla olevaan listaan on koottu keskeiset säädösmuutosten työelämävaikutukset. Lisäksi liitteessä on kuvattu esimerkkejä työelämävaikutusten arvioinnista.

Työelämävaikutusten tarkistuslista

1.    Työvoiman käyttötavat

 • toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet
 • määräaikaiset työsuhteet
 • vuokratyö
 • osa-aikatyö
 • ulkomaisen työvoiman käyttö

2.    Työn organisointi ja työntekijöiden osaaminen

3.    Työn ajat ja paikat

 • työajat (vuorotyö, ylityö yms.)
 • liikkuva työ
 • tavoitettavissa olo
 • etätyö
 • ajasta ja paikasta riippumaton työnteko

4.    Työ ja perhe

 • perheen ja työn yhteensovittaminen
 • huolenpitovastuut

5.    Muita

 • työhön liittyvät epävarmuustekijät (erit. työsuhdeturva)
 • työntekijöiden yhdenvertaisuus
 • työurien kesto
 • työturvallisuus
 • vaikutukset työehtosopimuksiin

Muiden kuin työelämää koskevien hallituksen esitysten osalta kyse on ehdotuksen välillisistä vaikutuksista työelämään. Luettelossa mainitut asiat ovat esimerkkejä ehkä yleisimmin esiintyvistä välillisistä vaikutuksista. Se, miten ja missä järjestyksessä työelämävaikutuksia käsitellään, on aina mietittävä erikseen. Edellä oleva esimerkkilista on tarkoitettu vain avuksi hahmotettaessa mahdollisia työelämävaikutuksia.

Erityisesti on huomattava, että ehdotuksen vaikutuksia tasa-arvoon työelämässä ja työnantajaa koskevien taloudellisten vaikutusten arviointi saattaa olla perusteltua tehdä osana ehdotuksen työelämäarviointia eikä tasa-arvoa tai taloudellisia vaikutuksia koskevissa kohdissa.

Lisätietoja: Erno Mähönen