Kansallinen lainsäädäntö

Valtiontukia koskevan ns. menettelyasetuksen (neuvoston asetus 2015/1589) määräysten kansalliseksi toteuttamiseksi on annettu laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisön säännösten soveltamisesta (300/2001). Laissa säädetään tuen takaisinperinnästä sekä yrityksissä tapahtuvista tarkastuksista ja niihin liittyvästä poliisin antamasta virka-avusta. Laki myös mahdollistaa asetuksen antamisen tukien ilmoitusmenettelyn kansallisesta järjestämisestä.

Valtioneuvoston asetus valtiontukien ilmoittamisessa komissiolle noudatettavista menettelyistä (89/2011) sisältää yksityiskohtaiset säännökset tukiohjelmien ja yksittäisten tukien komissiolle ilmoittamisessa noudatettavasta menettelystä sekä ilmoitusmenettelyn poikkeukset, kuten de minimis -tuet ja yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiset tuet. Asetus koskee myös valtiontukien seurantaan ja valvontaan liittyvien tietojen toimittamista.

Laki eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta (ns. avoimuuslaki, 19/2003) koskee komission mahdollisuuksia valvoa EU:n kilpailu- ja valtiontukisääntöjen noudattamista jäsenvaltioissa. Lain tiedonantovelvollisuuden soveltamisalaan kuuluvat sekä julkiset että yksityiset yritykset. Yksityisten yritysten osalta edellytyksenä on, että ne hoitavat omien kaupallisten toimintojensa ohella julkisia palvelutehtäviä (ns. yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvät palvelut, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohta).

Lain tarkoituksena on antaa komissiolle työväline varmistaa, ettei julkisille yrityksille kanavoida tukea valtiontukisääntöjen vastaisesti. Lailla varmistetaan komissiolle myös mahdollisuus valvoa, etteivät julkisten palveluvelvoitteiden hoitamisesta maksettavat korvaukset ole tukea yritysten muulle kaupalliselle toiminnalle. Lakia ei kuitenkaan sovelleta esimerkiksi yrityksiin, joiden liikevaihto on alle 40 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisätietoja: Sanna Nyyssölä ja Samuli Miettinen