Yksi sisään, yksi ulos -periaate

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on päättänyt, että Yksi sisään, yksi ulos -periaatetta aletaan soveltaa koko valtioneuvostossa kevätistuntokauden 2024 alusta lähtien. Yksi sisään, yksi ulos -periaate tarkoittaa hallituksen tavoitetta, jonka mukaan yrityksiin kohdistuva hallinnollinen taakka ei hallituskauden aikana kasva. Hallinnollisen taakan kehitystä seurataan jatkossa vuosittain julkaistavissa valtioneuvoston taakkaraporteissa, joiden myötä hallitus päättää tarvittavista toimenpiteistä hallinnollisen taakan keventämiseksi.

Periaatetta sovelletaan kansallista alkuperää olevaan tai EU-minimin ylittävään lainsäädäntöön. Periaatteen ulkopuolelle on rajattu verot, sakot, rangaistusmaksut, sopimusehdot, yllättävästä tilanteesta tai vaaran torjumisesta johtuva poikkeuslainsäädäntö, sekä markkinoiden avaaminen kilpailulle, kilpailun edistäminen ja monopolivoiman väärinkäytön ehkäiseminen. Periaatteen tarkemmat rajaukset ja määritelmät on kirjattu soveltamisohjeeseen.

Periaatteen ohjauksesta ja koordinaatiosta vastaa poikkihallinnollinen Hallinnollisen taakan keventämisen ja norminpurun ohjausryhmä. Ohjausryhmän alla toimiva teknisen tason verkosto laatii vuosittaiset valtioneuvoston taakkaraportit.

Työ- ja elinkeinoministeriössä on jo vuodesta 2017 alkaen kokeiltu vastaavan kaltaisen Yksi yhdestä -periaatteen soveltamista. 

Kokeiluhankkeessa on kehitetty Sääntelytaakkalaskuri, joka on standardikustannusmalliin perustuva Excel-työkalu yritysvaikutusten arviointia ja – hallinnollisen taakan laskentaa varten. Sääntelytaakkalaskuri sisältää muun muassa ajantasaiset tiedot hinta- ja palkkakehityksestä, vakiopalkkaluokat eri tasoisiin tehtäviin, palkkojen sivu- ja yleiskulut, keskimääräisen vuosityöajan ja yritystilastoja.

TEM:n kokeiluhankkeen lopputuloksena vuosittaisen kansallista alkuperää olevan sääntely-taakan on arvioitu keventyneen noin 150 000 euroa työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2017 antamissa hallituksen esityksissä. Vuonna 2018 työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellut hallituksen esitykset kasvattivat vastaavasti taakkaa noin 500 000 eurolla vuodessa. Vuosina 2019-2020 taakka vastaavasti väheni 490 000 euroa. Vuonna 2021 taakka taas kasvoi 8,5 miljoonalla eurolla ja vuonna 2022 jälleen 3,3 miljoonalla eurolla. Laajemmin periaatteen soveltamisen taustoja ja tuloksia on käsitelty kokeiluhankkeen loppuraportissa, joka valmistui 19.12.2017, sekä Sääntelyn sujuvoittamisen työryhmän 2020-2023 loppuraportissa.

Yksi sisään, yksi ulos -periaatteen soveltaminen tekee lakiehdotusten yritysvaikutuksista läpinäkyviä ja luo mekanismin sen varmistamiseksi, ettei elinkeinoelämään kohdistuva hallinnollinen taakka kasva. Soveltaminen vaatii kuitenkin resursseja sekä perehdyttämistä ja kouluttamista. 

Laskuri on päivitetty uuteen versioon 21.11.2023. 

Lisätietoja: Erno Mähönen ja Tiina Haanpää