SGEI-sääntelyn  käyttö Suomessa

Yleistä SGEI-sääntelyä on hyödynnetty Suomessa vielä hyvin vähän, käytännössä vain valtion tasolla erityislainsäädäntöön perustuen. Oheisesta linkistä löydät komission SGEI-päätöksen mukaiset järjestelyt, jotka on raportoitu Suomesta ja muista EU jäsenmaista komissiolle.

Samalla sivustolla voit tutustua myös komission SGEI -oppaaseen.

SGEI sääntelyä voidaan kuitenkin käyttää niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnallisella tasolla. Palveluvelvoite maaseudulla – SGEI-palvelujen järjestämisen työkaluna oppaasta löydät hyödyllistä tietoa palveluvelvoitteen antamisesta kuntatasolla.

Eri tahojen vastuut SGEI sääntelyssä?

Tukijärjestelystä vastaavan viranomaisen on itse arvioitava, voidaanko järjestelyyn soveltaa SGEItä koskevaa sääntelyä. Työ- ja elinkeinoministeriöllä on yleinen koordinoiva rooli.  

Ministeriö koordinoi esimerkiksi Suomessa komission SGEI-päätöksen (2012/21/EU) mukaista,  joka toinen vuosi tehtävää  maaraportointia  sekä  osallistuu alan sääntelyn kehittämiseen  EU:n toimielimissä. Lisäksi ministeriö vastaa valtiontukien ilmoitusmenettelystä mukaan lukien komission SGEI-puitteiden (2012/C8/03) perusteella komissiolle etukäteen ilmoitettavat tuet.

Euroopan komissiolla on yksinomainen toimivalta EU:n valtiontukisääntelyn hyväksyttävyyden tarkastelussa. Komissio voi SGEI- järjestelyissä puuttua ns. ilmeisiin virheisiin eli siihen, täyttääkö turvattava palvelu luonteeltaan SGEI-palvelun kriteerit tai onko maksettava korvaus ollut ylikompensoiva. 

Lisätietoja: Olli Hyvärinen, Elisa Fagerström ja Samuli Miettinen