Euroopan komission REFIT-ohjelma

Euroopan komission REFIT-ohjelma (Regulatory Fitness and Performance Programme) koskee sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta ja on osa komission paremman sääntelyn ohjelmaa. REFIT-ohjelman tarkoituksena on yksinkertaistaa EU-lainsäädäntöä ja vähentää sääntelystä aiheutuvia kustannuksia. Ohjelman periaatteet huomioidaan komission vuotuisen työohjelman laadinnassa, joka sisältää myös voimassa olevan EU:n lainsäädännön tarkistushankkeet.

Komissio tekee yhteistyötä lainsäädännön yksinkertaistamiseksi ja hallinnollisen taakan pienentämiseksi Euroopan parlamentin, EU:n neuvoston, EU:n jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa.

Osana REFIT-ohjelmaa toimii Fit for Future -foorumi. Tämä hallitusten edustajista ja sidosryhmien edustajista koostuva korkean tason asiantuntijaryhmä auttaa komissiota yksinkertaistamaan EU:n lainsäädäntöä ja vähentämään sääntelyn aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia. Foorumin tarkoituksena on selvittää, ovatko EU:n säädökset tarkoituksenmukaisia ja antaa lausuntoja, miten säädöksiä voidaan selkeyttää. Kansalaiset ja organisaatiot voivat lähettää foorumille palautetta ja ehdotuksia.

Euroopan komission REFIT-ohjelma

Fit for Future -foorumi

Lisätietoja: Anu Laitinen