Kuluttajaturvallisuusvalvonta

Kuluttajaturvallisuuslaissa on säädetty valvontaviranomaisten toimivaltuuksista, valvonnan suunnittelusta ja hallinnollisista pakkokeinoista. Valvontaviranomaisia ovat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes ja Tulli.

Valvonta on pistokokeenomaista. Viranomaiset eivät tarkasta kaikkia tuotteita tai palveluita. Valvontaviranomaiset eivät myöskään myönnä hyväksymisiä turvallisille tuotteille, vaan toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että tuote on turvallinen.

Tulli valvoo Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelta tulevien kulutustavaroiden turvallisuutta. Tulli voi valvoa Suomessa tapahtuvan tavaraerän purkamisen ja siihen liittyvän varastoinnin yhteydessä myös sellaisia tavaroita, jotka toimitetaan Suomeen Euroopan unionin jäsenmaista.

Joidenkin tuote- ja palveluryhmien turvallisuudesta ja valvonnasta on säädetty erikseen. Joissain tuotteissa eri turvallisuusominaisuudet kuuluvat useamman eri viranomaisen valvontaan.

Lisää tietoa kuluttajaturvallisuudesta löydät Tukesin verkkosivuilta.

Lisätietoja: Emilia Tiuttu