Kasvuportfolio luo pohjaa yksityisen ja julkisen sektorin väliselle vuoropuhelulle Suomen kasvun suunnista 


Ilmastonmuutos, resurssien rajallisuus, digitalisoituminen ja palvelullistuminen muokkaavat yritysten liiketoimintaympäristöä erityisen voimakkaasti 2020-luvulla. Megatrendit ja toimialan muutosajurit ovat jo kaikkien tiedossa eikä tieto sinällään anna kilpailuetua. Miten Suomi voisi varautua paremmin talouden murrokseen ja miten voimme osaltaan ennakoida tulevaa kehitystä?    

Kasvuportfolio-työ on askel kohti yhteiskuntaa ja taloutta uudistavaa innovaatiopolitiikkaa. Kasvuportfolio kokoaa asiantuntijoiden näkemyksiä Suomelle lupaavista kasvumahdollisuuksista perustuen globaaliin markkinakysyntään, Suomen kilpailutekijöihin ja yhteiskunnalliseen merkittävyyteen.   

Suomelle lupaavat kasvumahdollisuudet liittyvät energiamurrokseen, tietoverkkoihin, uusien teknologioiden hyödyntämiseen, terveysteknologiaan ja datatalouden uusiin toimintamuotoihin. Näissä Suomella on korkeaa osaamista tai muita ainutlaatuisia kilpailutekijöitä.  

Kasvuportfolio 2.0 perustuu keväällä 2020 koottuun aineistoon, jossa yritysten, tutkimusorganisaatioiden, ministeriöiden sekä aluehallinnon asiantuntijat tunnistivat ja arvioivat erilaisten kasvumahdollisuuksien merkittävyyttä Suomelle. 

Kasvumahdollisuuksien kuvaukset:

  1. Puhdas ja terveellinen elinympäristö
  2. Arvonluonnin uudet muodot
  3. Toimiva, hyvinvoiva yhteiskunta

Kasvuportfolio-Blogi - Pirjo Kutinlahti & Petra Tarjanne

Lisätietoja:

Petra Tarjanne