Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Producenterna av de offentliga företagstjänsterna utvecklade ett gemensamt system för hantering av kundrelationer

Arbets- och näringsministerietUtrikesministeriet
11.9.2019 11.11
Pressmeddelande

Utrikesministeriet (UM), arbets- och näringsministeriet (ANM), Närings-, trafik- och miljöcentralerna, Business Finland, Finnvera, TE-byråerna och Säkerhets- och kemikalieverket har utvecklat ett gemensamt digitalt system för hanteringen av kundrelationer. Samtliga organisationer som utnyttjar systemet betjänar och stöder finländska företag.

Systemet för hantering av kundrelationer har utvecklats under två års tid och har genomförts av Digia. Organisationerna har även samarbetat tidigare men nu har alla de centrala aktörerna samtidig tillgång till de väsentliga uppgifterna om företagskunderna.

Systemet har redan 1 400 användare inom sex olika organisationer och det slutliga antalet användare är 1 800. Ett informationssäkert utbyte av kunduppgifter gjordes möjligt genom lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster, som utfärdades 2017. Lagen förutsätter naturligtvis att de kunduppgifter som registrerats, lämnats ut och använts är nödvändiga för tjänsteutövningen.

– Tack vare det enhetliga systemet är servicestigen klarare och effektivare eftersom företagens kundhistorik kan ses av alla de centrala aktörerna, berättar projektgruppens ordförande Johanna Kosonen-Karvo vid Business Finland.

Samarbetet kring exporten inom Team Finland effektiveras

De offentliga tjänsteleverantörerna hjälper allt som allt tiotusentals finländska företag. Tack vare den enhetliga verksamhetsmodellen fördjupas i synnerhet samarbetet kring exporten avsevärt inom Team Finland. Med hjälp av det elektroniska verktyget kan tjänsteleverantörerna agera proaktivt och välja ut sådana företag ur systemet som riktar in sig på den internationella marknaden.

– Finlands välfärd är beroende av de finländska företagens välfärd, påpekar Juha Markkanen, ledande sakkunnig vid utrikesministeriet, och berömmer det faktum att den nya verksamhetsmodellen försnabbar företagens internationalisering.

– Systemet är som ett lim som förenar aktörerna inom Team Finland. Vi vill på ett effektivt sätt hjälpa finländska företag med exporten.

Petri Peltonen, understatssekreterare vid arbets- och näringsministeriet poängterar att den centrala näringspolitiska målsättningen i regeringsprogrammet är att försnabba tillväxten och internationaliseringen för de små och medelstora företagen.

– Det gemensamma systemet för hantering av kundrelationer effektiviserar samarbetet mellan flera olika aktörer inom Team Finland avsevärt, och stöder på så sätt tillväxten för företagskunderna.

Även om uppgifterna om de inhemska företagen vid behov kan användas till och med i utländska nätverk betonar Kosonen-Karvo att systemets datasäkerhet är på en väldigt hög nivå.

– Den gedigna informationssäkerheten syns i systemets uppbyggnadskostnader, men tack vare samarbetet har projektet genomförts mycket kostnadseffektivt, påpekar hon.

Servicekedjan blir mer kundorienterad

Det viktigaste av allt är att det nya systemet för hantering av kundrelationer gör det lättare för framför allt de finländska företagen. Esko Mertsalmi, verkställande direktör för Unikie Oy, som är verksamma i Birkaland, tackar för den nya verksamhetsmodellen.

– I samband med tillväxten och internationaliseringen för Unikie har vi flera gånger tagit stöd av de tjänster som de olika aktörerna erbjuder. Servicen har alltid varit god och högklassig, men det är svårt att skapa synergieffekter. Det nya systemet och de nya verksamhetsmodellerna gör samarbetet mer friktionsfritt och smidigt. Det nya systemet innebär också en fin möjlighet ur kundsynvinkel, tack vare det kan aktörerna samarbeta smidigare sinsemellan, säger Mertasalmi.

En friktionsfri och öppen servicekedja gör att den tidigare serviceorienterade verksamhetsmodellen blir mer kundorienterad.

– Ett gemensamt elektroniskt system minskar på ett betydande sätt den administrativa bördan för kunderna, säger Kirsi Wendelin-Arponen vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland.

Även om exportmålen har varit en viktig orsak till utvecklingen av det nya systemet, poängterar Wendelin-Arponen att verktyget också betjänar de företag som verkar på den inhemska marknaden.

– Både företagens behov och den situation de befinner sig i varierar och därför är det viktigast att kunden i rätt skede styrs till rätt aktör. Utöver finansiering kan stödtjänsterna bestå av rådgivning och sparring eller så kan kunden hänvisas till en privat expert, berättar hon.

Mer information:

Johanna Kosonen-Karvo, Business Finland, tel. 0295 055 918, [email protected]
Sirpa Alitalo, työ- ja elinkeinoministeriö, tel. 0295 063 680, [email protected]

 
Sivun alkuun