Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Utkast till propositioner om främjande av användning av biobrännolja och biodrivmedel samt förbud mot energiutvinning ur kol har sänts på remiss

Arbets- och näringsministeriet
29.6.2018 14.12 | Publicerad på svenska 29.6.2018 kl. 16.26
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet ber om remissyttranden om två utkast till propositioner, varav den ena gäller främjande av användningen av biobrännolja och biodrivmedel och den andra gäller förbud mot användning av kol som energikälla. Remissförfarandet genomförs med hjälp av verktyget Utlåtande.fi samt i form av riktade begäranden om remissyttranden.

Remisstiden för det propositionsutkast som gäller främjande av användning av biobrännolja och biodrivmedel löper ut den 10 augusti 2018. Remisstiden för det propositionsutkast som gäller förbud mot energiutvinning ur kol löper ut den 16 augusti 2018.

Det föreslås att en del av den lätta brännoljan ersätts med biobrännolja fr.o.m. 2021 – även distributionsskyldigheten i fråga om biodrivmedel skärps fr.o.m. 2021

I det propositionsutkastet som gäller främjande av användningen av biobrännolja och biodrivmedel föreslås det att det stiftas en lag om främjande av användning av biobrännolja. Lätt brännolja som är avsedd för uppvärmning, arbetsmaskiner och fast installerade motorer ska till viss del ersättas av biobrännolja fr.o.m. 2021.

I propositionsutkastet föreslås också en ändring i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport, så att distributionsskyldigheten skärps fr.o.m. 2021. Enligt samma tidtabell ska även det mål i fråga om avancerade biodrivmedel som anknyter till distributionsskyldigheten skärpas.

Målet med lagändringarna är att säkerställa att Finland fullgör den skyldighet att minska utsläppen under perioden 2021–2030 som det föreskrivs om i EU:s ansvarsfördelningsförordning. Samtidigt genomförs regeringsprogrammets klimatpolitiska mål i synnerhet när det gäller biodrivmedel inom transporter och att delvis ersätta den lätta brännoljan med biobrännolja.

Förslag om att förbjuda kol som energikälla den 1 maj 2029

I det andra propositionsutkastet föreslås att det stiftas en lag om förbjudande av energiutvinning ur kol. Enligt utkastet ska användning av kol som bränsle vid el- eller värmeproduktion förbjudas fr.o.m. den 1 maj 2029. Det ska dock kunna göras undantag från förbudet för att säkerställa försörjningstryggheten och leveranssäkerheten i fråga om el- och värmeproduktionen.

Ett mål med lagändringen är att säkerställa att användningen av kol som energikälla upphör före 2030 och att samtidigt indirekt främja låga koldioxidutsläpp i energisystemet och ibruktagande av förnybara energikällor. Ett mål är också att säkerställa att det inte längre finns några grunder för att göra kraftverks- eller värmeverksinvesteringar eller ersättningsinvesteringar som främjar energiutvinning ur kol.

Enligt regeringsprogrammet är ett av spetsprojekten för regeringsperioden att slopa användningen av kol i energiproduktionen under 2020-talet. Enligt den energi- och klimatstrategi som publicerades 2016 ska en proposition om slopande av stenkol för energiändamål beredas under regeringsperioden. Samtidigt ska man dock se till att det alltjämt är möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt ha beredskap med tanke på försörjningstryggheten, leveranssäkerheten och exceptionella situationer.

Mer information på nätet:
www.utlatande.fi

Ytterligare upplysningar:
Anja Liukko, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 2078 (på semester till 5.8)
Petteri Kuuva, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 4819 (på plats 2.7–13.7)
Andra personer som ger ytterligare upplysningar nämns i begäran om remissyttranden på utlatande.fi

 
Sivun alkuun