Hyppää sisältöön

Esitysluonnokset biopolttoöljyn ja biopolttoaineiden käytön edistämisestä ja hiilen energiakäytön kieltämisestä lausunnolle

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2018 14.12
Tiedote

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja kahdesta esitysluonnoksesta, joista toinen koskee biopolttoöljyn ja biopolttoaineiden käytön edistämistä ja toinen hiilen energiakäytön kieltämistä. Lausuntokierrokset toteutetaan Lausuntopalvelu.fi -työkalua käyttäen sekä kohdennettuina pyyntöinä.

Lausuntoaika biopolttoöljyn ja biopolttoaineiden käytön edistämistä koskevaan esitysluonnokseen päättyy 10.8. Hiilen energiakäytön kieltämistä koskevan esitysluonnoksen lausuntoaika päättyy 16.8.2018

Osa kevyestä polttoöljystä esitetään korvattavaksi biopolttoöljyllä vuodesta 2021 alkaen – myös liikenteen biopolttoaineiden jakeluvelvoitetta tiukennetaan vuodesta 2021 alkaen

Biopolttoöljyn ja biopolttoaineiden käytön edistämistä koskevassa esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi laki biopolttoöljyn käytön edistämisestä. Lämmitykseen, työkoneisiin ja kiinteästi asennettuihin moottoreihin tarkoitetusta kevyestä polttoöljystä osa olisi vuodesta 2021 alkaen korvattava biopolttoöljyllä.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan myös muutosta biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annettuun lakiin niin, että jakeluvelvoitetta tiukennettaisiin vuodesta 2021 alkaen. Samalla aikataululla tiukennettaisiin myös jakeluvelvoitteeseen liittyvää kehittyneiden biopolttoaineiden alatavoitetta.

Lakimuutosten tavoitteena on varmistaa se, että Suomi täyttää EU:n taakanjakoasetuksen mukaisen päästöjen vähentämisvelvoitteen kaudella 2021–2030. Samalla pannaan toimeen hallitusohjelman ilmastopolitiikan tavoitteet koskien erityisesti liikenteen biopolttoaineita ja kevyen polttoöljyn osittaista korvaamista biopolttoöljyllä.

Esitys kieltäisi hiilen energiakäytön vappuna 2029

Toisessa esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi laki hiilen energiakäytön kieltämisestä. Luonnoksen mukaan hiilen käyttö sähkön tai lämmön tuotannon polttoaineena olisi kielletty 1.5.2029 alkaen. Kiellosta olisi kuitenkin poikkeuksia sähkön ja lämmön tuotannon huoltovarmuuden ja toimitusvarmuuden turvaamiseksi.

Lakimuutoksen tavoitteena olisi varmistaa hiilen energiakäytön päättyminen ennen vuotta 2030 sekä samalla välillisesti edistää energiajärjestelmän vähähiilisyyttä ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa. Lisäksi tavoitteena olisi varmistaa, että hiilen energiakäyttöä edistäviä voimalaitos- tai lämpölaitosinvestointeja tai korvausinvestointeja ei enää ole perusteita tehdä.

Hallitusohjelman mukaan hallituskauden kärkihankkeita on luopuminen hiilen käytöstä energian tuotannossa 2020-luvulla. Vuonna 2016 annetun energia- ja ilmastostrategian mukaan esitys kivihiilen energiakäytöstä luopumiselle valmistellaan nykyisen hallituskauden aikana. Samalla kuitenkin huolehdittaisiin siitä, että energian tuotannon huoltovarmuuteen, toimitusvarmuuteen ja poikkeuksellisiin tilanteisiin varautuminen on edelleen mahdollista kustannustehokkaasti.

Lisätiedot verkossa:
www.lausuntopalvelu.fi

Lisätiedot:
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, puh. 029 506 2078 (lomalla 5.8. saakka)
teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, puh 029 506 4819 (paikalla 2.7.-13.7.)
muiden lisätietoja antavien osalta katso ao. lausuntopyyntö lausuntopalvelu.fi -palvelussa  

 
Sivun alkuun