Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Usean teknisen tuotesektorin tuotesääntelyuudistuksen käsittely eduskunnassa alkoi

Työ- ja elinkeinoministeriö
9.3.2016 9.55
Tiedote
Hallitus antoi 3.3.2016 eduskunnalle neljä ensimmäistä lakiesitystä tuotesääntelyuudistuksestaan. Eduskunnassa 8.3. käydyn lähetekeskustelun jälkeen esitykset lähetettiin talousvaliokuntaan jatkokäsittelyyn.

Esitysten taustalla on EU:n markkinavalvonta- ja akkreditointiasetus, joka ensi kertaa säätää tuotesääntelyn EU-tasolla akkreditoinnista (pätevyyden toteamisesta) ja markkinavalvonnan vähimmäisvaatimuksista. Uudistus käsittää 10 direktiiviä ja koskee useita teknisiä tuotesektoreita, mm. sähkölaitteet, hissit, ilotulitteet, painelaitteet ja mittaamisvälineet. Uudistus yhdenmukaistaa ja selkeyttää sääntelyn rakennetta.

Lainsäädännön osalta useille sektoreilla kyseessä on kokonaisuudistus, vaikka itse tuotteita koskevat vaatimukset eivät juurikaan muutu. Myös laitteiden ja järjestelmien käytön aikaista valvontaa koskeva kansallinen sääntely, pysyy pääosin muuttumattomana. Lainsäädännön rakenteen osalta kyseessä on pitkälti lakitekninen uudistus. Uutta ovat horisontaaliset lait markkinavalvonnasta ja ilmoitetuista laitoksista, joita sovelletaan niiden soveltamisalan tuotesektoreihin. Tämä selkiyttää ja helpottaa yrityksien ja valvontaviranomaisten työtä, kun esimerkiksi markkinavalvonnassa on samat pykälät käytössä useammalla eri tuotesektorilla.

Markkinavalvontaviranomainen Tukes

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes toimii uudistuksia koskevien tuotesektorien markkinavalvontaviranomaisena. Lisäksi markkinavalvontalaissa säädettäisiin Tullin ja Tukesin yhteistyön toteuttamisesta Euroopan talousalueen ulkopuolelta tuotavien tuotteiden osalta.

Uudistuksessa ei tehdä muutoksia tuotteita ja laitteistoja koskeviin turvallisuusvaatimuksiin, vaan viedään kansallisiin lakeihin EU-tasolla yhdenmukaistettu markkinavalvonta ja tuotesääntely. Ohjenuorana on myös hallitusohjelman tavoite, ettei yrityksiin kohdistuvaa sääntelytaakkaa lisätä. Hallitus antaa lähiviikkoina vielä neljä esitystä lisää uudistuksen läpiviemiseksi.

Uudistus valmis huhtikuussa

Uudistuksen pitäisi olla valmis kokonaisuudessaan 20.4.2016 mennessä. Lakien voimaantulo tullee hieman myöhästymään, mutta se ei aiheuta haittaa kansalaisille tai valtaosalle yrityksiä. Haittaa myöhästymisestä voi aiheutua ilmoitetuille laitoksille, jotka tekevät näiden lakien mukaisille tuotteille vaatimustenmukaisuuden arviointia.

Koska uudet tuotedirektiivit kumoavat aikaisemmin voimassa olleet tuotedirektiivit, poistetaan nykyiset ilmoitettujen laitosten hyväksynnät ja rekisteröinnit komission ylläpitämästä rekisteristä. Tämä koskee kaikkia jäsenvaltioita.

Muutoksen vuoksi lain soveltamisalalla toimivat ilmoitetut laitokset joutuvat hakemaan nimeämistä ilmoitetuksi laitokseksi uudestaan työ- ja elinkeinoministeriöltä. Rekisteröinti voidaan tehdä vasta kun uudet lait ovat voimassa. Lakien voimaantulosta mahdollisesti aiheutuva myöhästyminen aiheuttaa tilanteen, jossa väliaikaisesti ilmoitetut laitokset eivät ole oikeutettuja antamaan vaatimustenmukaisuustodistuksia.

Lisätiedot:
kaupallinen neuvos Tomi Lounema, TEM, puh. 029 50 62697
ylitarkastaja Pauliina Kanerva, TEM, puh. 029 50 60160
 
Sivun alkuun