Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Statens kärnavfallshanteringsfonds bokslut för 2016 fastställt

Arbets- och näringsministeriet
10.3.2017 12.44
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet har fastställt Statens kärnavfallshanteringsfonds bokslut för 2016. Fonden består av tre delar: Reserveringsfonden, Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden.

Vid utgången av 2016 var reserveringsfondens balansomslutning 2,49 miljarder euro (2,45 miljarder euro ett år tidigare). Fondens vinst, 17,9 miljoner euro (22,6 miljoner euro år 2015), adderas till de avfallshanteringsskyldigas fondandelar i proportion till hur vars och ens medel har stått till fondens disposition under kalenderåret.

Till Reserveringsfonden inom Statens kärnavfallshanteringsfond insamlas medel för den händelse att staten blir tvungen att ansvara för kommande kostnader med anledning av kärnavfallshanteringen.

Det belopp på 2,49 miljarder euro som finns i fonden täcker kostnaderna för den återstående hanteringen av allt kärnavfall som hittills uppstått i Finland. I beloppet ingår också kostnader för nedmontering av de befintliga anläggningarna.

De avfallshanteringsskyldiga ska enligt kärnenergilagen komplettera sina fondandelar genom att betala in ca 73,1 miljoner euro i nya kärnavfallshanteringsavgifter i slutet av mars 2017.

Reserveringsfondens kapital består av kärnavfallshanteringsavgifter och avkastningen från fondens utlånings- och placeringsverksamhet. Kärnavfallshanteringsavgifter ska betalas av dem vars verksamhet ger upphov till kärnavfall. Sådana är kraftbolagen Fortum Power and Heat Oy och Teollisuuden Voima Oyj samt Teknologiska forskningscentralen VTT, som driver forskningsreaktorn FiR-1. 

Dessa s.k. avfallshanteringsskyldiga har rätt att, när de så önskar, mot en betryggande säkerhet årligen låna tillbaka 75 procent av den andel som de vid respektive tidpunkt har i fonden (fondandel). Staten har rätt att låna resten av medlen. De medel som har blivit oanvända på ovan nämnda sätt placerar fonden mot betryggande säkerheter.

Till Kärnsäkerhetsforskningsfonden och Kärnavfallsforskningsfonden insamlas årligen medel för att användas till finansiering av forskningen inom branschen. År 2016 insamlades drygt åtta miljoner euro för kärnsäkerhetsforskningen och cirka 2,9 miljoner euro för kärnavfallsforskningen.

Ytterligare upplysningar:
Jaana Avolahti, verkställande direktör för fonden, tfn 029 506 4836
Riitta Elo, fondens sekreterare, tfn 029 506 3637
Linda Kumpula, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 506 0125

 
Sivun alkuun