Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Lakiehdotus polttoturpeen turvavarastoinnin uudistamisesta lausunnolle

Työ- ja elinkeinoministeriö
7.12.2021 12.13
Tiedote
turvekenttä

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja lakiehdotuksesta polttoturpeen turvavarastoista. Samaan aikaa lausunnolla on myös luonnos valtioneuvoston asetukseksi polttoturpeen turvavarastoista. Turpeen kysyntä ja tuotannon kannattavuus ovat vähentynyt voimakkaasti syksystä 2020 alkaen. Kesällä 2020 tuotettu turve on jäänyt pääosin varastoihin. Tuotannon ja kysynnän arvioidaan jäävän myös tulevina kesinä hyvin vähäiseksi.

Polttoturpeen tuotannon ja energiakäytön vähentyessä turpeen kaupalliset varastot ja turvavarastot ovat pienenemässä merkittävästi. Energiahuoltovarmuuden kannalta muutoksen nopeus voi aiheuttaa ongelmia, vaikka käytön väheneminen on samalla pienentänyt turpeen merkitystä myös huoltovarmuuspolttoaineena. 

Turpeella on kotimaisena polttoaineena yhä merkitystä, etenkin jos puupolttoaineen saanti lämpölaitoksilla poikkeustilanteissa häiriintyy. Edelleen on myös käytössä lämpökattiloita, joissa polttoprosessissa tarvitaan teknisesti myös turvetta. Se myös soveltuu pitkäaikaiseen varastointiin paremmin kuin puupolttoaineet. Kaupallisissa varastoissa on tällä hetkellä riittävästi turvetta, joten lähivuosina ei uusille turvavarastoille nähdä tarvetta. Myös kiinnostus turvavarastointiin voi olla vähäistä, kun kyse on vapaaehtoisesta järjestelmästä. 

Lakiehdotuksen mukaan Huoltovarmuuskeskus (HVK) voisi sopia polttoturpeen toimittajan kanssa polttoturpeen turvavaraston perustamisesta ja ylläpitämisestä lämmön huoltovarmuuden turvaamiseksi polttoainemarkkinoiden muutosten ja tuotanto-olosuhteiden vaihteluiden varalta.

HVK maksaisi turvavarastoinnista vuosittain huoltovarmuusrahaston varoista korvauksen, jonka enimmäistasoa korotettaisiin nykyiseen verrattuna. Turvavarastossa olevaa polttoturvetta saisi käyttää HVK:n luvalla lämmön tuotannon turvaamiseksi alueella. Ehdotettu laki korvaisi voimassa olevan lain polttoturpeen turvavarastoista.

Esityksen tarkoituksena on parantaa edellytyksiä ylläpitää polttoturpeen turvavarastointia koskevaa järjestelmää ylimenokauden ajan sekä ottaa huomioon yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottamista koskevat EU:n valtiontukisäännöt ja perustuslaista johtuvat vaatimukset sääntelylle. Laki ja asetus ovat tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Esitys turpeen turvavarastoja koskevasta lainsäädännöstä ei ole osa turveyrittäjien oikeudenmukaista siirtymää, vaan tavoitteena on valmistella varalle työkalu alueellisen lämmön tuotannon turvaamiseksi erityisen poikkeuksellisiin tilanteisiin. Esityksellä ei ole turpeen käyttöä lisääviä tai vähentäviä vaikutuksia, mutta se päivittäisi nykyjärjestelmän EU:n valtiontukisääntelyn mukaiseksi.

Lausuntoja pyydetään Lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta viimeistään 4.2.2022. Lausunnot pyydetään antamaan sivustolla siellä julkaistuun lausuntopyyntöön. 

Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen ministeriöön sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttöön löytyvät lausuntopalvelu.fi käyttöohjeista. Tukea palvelun käyttöön saa osoitteesta sähköpostilla [email protected] Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan sivustolla.

Jos lausunnon antaja ei halua rekisteröityä palveluun, voi lausunnon lähettää myös sähköpostilla kirjaamo.tem(at)gov.fi työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa  VN/17538/2021.

Lisätiedot: 
hallitusneuvos Anja Liukko, TEM, p. 029 506 2078
teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, p. 029 506 4819
 

 
Sivun alkuun