Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna

Ett lagförslag om skyddsupplag för bränntorv sändes på remiss

Arbets- och näringsministeriet
7.12.2021 12.13
Pressmeddelande
turvekenttä

Arbets- och näringsministeriet tar emot utlåtanden om ett lagförslag som gäller skyddsupplag för bränntorv. Samtidigt är också ett utkast till statsrådets förordning om skyddsupplag för bränntorv på remiss. Efterfrågan på torv och produktionens lönsamhet har minskat avsevärt sedan hösten 2020. En stor del av torven som producerades sommaren 2020 står fortfarande kvar i lager. Produktionen och efterfrågan beräknas vara obetydlig även under de kommande somrarna.

När produktionen och användningen av bränntorv för energiändamål minskar, kommer de kommersiella lagren och skyddsupplagen för torv att minska betydligt. Den snabba förändringen kan leda till problem inom  energiförsörjningen trots att den minskade användningen samtidigt har minskat torvens betydelse som försörjningsberedskapsbränsle. 

Torv som är ett inhemskt bränsle är fortfarande viktig i synnerhet om värmeverk i eventuella krissituationer får det svårt att få tag i trädbränsle. Det finns fortfarande värmepannor som tekniskt sett behöver också torv i förbränningsprocessen. Torv går också att lagras längre än trädbränslen. I de kommersiella lagren finns det just nu tillräckligt med torv så det ser inte ut att finnas något behov av nya skyddsupplag under de närmaste åren. Intresset för skyddsupplagring är kanske inte heller stort eftersom systemet är frivilligt. 

Enligt lagförslaget ska Försörjningsberedskapscentralen ingå ett avtal med en bränntorvsleverantör om att inrätta och upprätthålla ett skyddsupplag för bränntorv. Detta i syfte att trygga värmeförsörjningsberedskapen om det sker förändringar på bränslemarknaden eller variationer i produktionsförhållandena.

Försörjningsberedskapscentralen ska årligen betala en ersättning för skyddsupplaget för bränntorv, vars maxgräns ska höjas jämfört med den nuvarande. Med tillstånd av Försörjningsberedskapscentralen ska bränntorven i skyddsupplaget få användas för att säkra värmeproduktionen i regionen. Den föreslagna lagen ska ersätta den gällande lagen om skyddsupplag för bränntorv.

Syftet är att förbättra förutsättningarna för att upprätthålla ett system för skyddsupplagring av bränntorv under en övergångsperiod samt att beakta EU:s regler om statligt stöd som gäller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och de krav på regleringen som följer av grundlagen. Lagen och förordningen avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Propositionen med förslag till lag om skyddsupplag för torv är inte en del av en rättvis omställning för torvföretagare, utan målet är att ta fram ett verktyg för att kunna trygga värmeproduktionen i regionerna i särskilt exceptionella krissituationer. Propositionen har inga konsekvenser som ökar eller minskar användningen av torv, men den uppdaterar det gällande systemet så att det är förenligt med EU:s regler om statligt stöd.

Utlåtandena ska lämnas in via webbplatsen utlåtande.fi senast den 4 februari 2022. Utlåtanden lämnas in som ett svar på den begäran om utlåtande som publicerats på webbplatsen. 

Utlåtandet behöver inte sändas in till ministeriet separat per e-post eller post. Remissinstanserna ska registrera sig och logga in på webbplatsen utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns i bruksanvisningen. Stöd för att använda tjänsten finns att få på adressen [email protected] Alla utlåtanden är offentliga och publiceras på webbplatsen.

Om remissinstansen inte vill registrera sig i tjänsten, kan utlåtandet också sändas per e-post till arbets- och näringsministeriets registratorskontor på  kirjaamo.tem(at)gov.fi. Använd gärna diarienumret VN/17538/2021 som referens för utlåtandena.

Mer information: 
Anja Liukko, regeringsråd, ANM, tfn 029 506 2078
Petteri Kuuva, industriråd, ANM, tfn 029 506 4819
 

Tillbaka till toppen