Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Arbetsgrupp: Det nuvarande transportstödssystemet fungerar

Arbets- och näringsministeriet
29.1.2019 14.45 | Publicerad på svenska 29.1.2019 kl. 16.35
Pressmeddelande

Enligt den av arbets- och näringsministeriet tillsatta arbetsgruppen är det nuvarande transportstödet ett ändamålsenligt system för att minska de extra kostnader som långa transportsträckor medför för små och medelstora företag i glesbygder. Arbetsgruppen har skisserat upp alternativ för utveckling av systemet till underlag för det fortsatta arbetet.

Arbetsgruppen anser det viktigt att separat finansiering reserveras för det regionala transportstödet i samband med landskapsreformen, eftersom stöd endast kan beviljas i vissa geografiskt begränsade områden. På detta sätt säkerställs jämlikt och konsekvent stöd i olika landskap.

För att stärka företagsverksamheten inom områden som omfattas av transportstöd föreslår arbetsgruppen att man utreder möjligheten att bevilja transportstöd också för sådana större företags än SMF-företags produktionsenheter som är belägna i dessa områden. Gränsen för en stödberättigande produktionsenhet skulle kunna vara till exempel den maximala personalstyrkan enligt definitionen på SMF-företag, dvs. 250 personer.

I den nuvarande modellen stöds transporter som sker sjövägen med stöd för hamnverksamhet. Transportstödet beviljas som stöd för hamnverksamhet enligt vikten på den vara som skeppas från hamnen. Arbetsgruppen föreslår att det görs en fortsatt utredning av om stödet för hamnverksamhet kan ersättas med transportstöd för skeppstransporter inom Finlands territorialvatten, i överensstämmelse med den svenska modellen.

Arbetsgruppen anser det behövligt att man i den fortsatta beredningen utreder möjligheten att låta preparat som främjar användningen av förnybar energi (t.ex. träbaserade pelletar och motsvarande produkter), förädlade fiskprodukter och produkter som främjar cirkulär ekonomi omfattas av stödet.

I framtiden är det också motiverat att utveckla stödet i en riktning som på ett bättre sätt än tidigare beaktar miljöaspekter och hållbar utveckling. Detta får dock inte ske på ett sätt som försämrar förutsättningarna för företagsverksamhet inom de områden som omfattas av stödet, utan hellre så att stödsystemet belönar dem som väljer ett transportalternativ som kan motiveras av miljöskäl.

– Rapporten ger en god grund att utvärdera transportstödet som helhet och de olika utvecklingsalternativen, när vi går mot 2020-talets Finland, tackar näringsminister Mika Lintilä arbetsgruppen för det goda arbetet.

Bakgrund

Transportstöd kan beviljas för järnvägs- och biltransporter i Finland eller som stöd för hamnverksamhet, när det gäller produkter som bearbetats av små eller medelstora företag verksamma i glesbygder. Ansökan om transportstöd görs på basis av utförda och betalda transporter. År 2018 beviljades transportstöd för 2017 års transporter till ett belopp av cirka 4,8 miljoner euro till sammanlagt 224 företag.

Arbets- och näringsministeriet tillsatte i oktober 2018 en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna att utveckla det regionala transportstödet. Arbetsgruppens uppdrag var att kartlägga och bereda olika alternativ för utveckling av transportstödet. Avsikten är att stödet ska övergå till landskapen år 2021 i samband med landskapsreformen som en del av åtgärderna för främjande av företagsverksamhet.

Ytterligare upplysningar

Mikko Ojala, regeringsråd, tfn 029 506 3506
Raimo Puhto, specialsakkunnig, tfn 029 506 3688
E-postadresserna har formen [email protected]

 
Sivun alkuun