Ajankohtaista EU:n valtiontukisääntelystä

Asetus kilpailua vääristävistä ulkomaisista tuista

EU:n ulkopuolisten maiden myöntämiin ja sisämarkkinoiden kilpailua vääristäviin tukiin puuttuva Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (2022/2560) on tullut voimaan 12.1.2023. Komission mukaan EU:n ulkopuolisten maiden myöntämät tuet voivat vääristää kilpailua sisämarkkinoilla samaan tapaan kuin jäsenvaltioiden myöntämät valtiontuet, mutta niiden aiheuttamiin kilpailunvääristymiin ei ole ollut mahdollista puuttua riittävästi aiemmin voimassa olevalla sääntelyllä. Asetus ulkomaisista tuista on tärkeä lisä EU:n säädöstyökaluihin, joilla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille EU:n sisämarkkinoilla toimiville yrityksille.

Asetus kattaa muun muassa keskittymät ja julkiset hankintamenettelyt, ja se antaa komissiolle laajat tutkinta- ja tiedonsaantivaltuudet. Komissiolle tulee ennakkoilmoittaa suurimmat yrityskaupat ja julkiset hankinnat, joihin liittyy EU:n ulkopuolista taloudellista panosta. Ennakkoilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvaa yrityskauppaa tai julkista hankintaa ei saa toteuttaa ennen komission päätöstä. Jos komissio toteaa, että kyseessä on sisämarkkinoita vääristävä ulkomainen tuki, se voi tarvittaessa arvioida tuen kokonaisvaikutuksen, jossa otetaan huomioon myös tuen positiiviset vaikutukset. Komissio voi myös tutkia oma-aloitteisesti kolmansien maiden tukien kilpailua vääristäviä vaikutuksia sisämarkkinoilla kaikenlaisissa markkinatilanteissa.

Asetuksen soveltaminen alkaa kuuden kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta, eli 12.7.2023. Ennakkoilmoitusvelvollisuuden osalta soveltaminen alkaa kuitenkin yhdeksän kuukauden kuluttua voimaantulosta, eli 12.10.2023.

Tiedote 12.1.2023: Uusi asetus tehostaa EU:n mahdollisuuksia puuttua kolmansien maiden tukiin, jotka vääristävät kilpailua sisämarkkinoilla

Tiedote 17.6.2021: Valtioneuvosto kannattaa puuttumista ulkomaisiin tukiin, jotka vääristävät kilpailua EU:ssa – sääntöjen tulee kuitenkin olla selkeitä

Uutinen 26.4.2023: Lausuntokierros: Kilpailu- ja kuluttajavirastolle komissiota avustavia tehtäviä kilpailua vääristäviin ulkomaisiin tukiin puuttumiseksi

 

Suomen tilapäinen puitetukiohjelma Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan vaikutusten lieventämiseksi

Euroopan komissio hyväksyi 13.6.2022 Suomen tilapäisen puitetukiohjelman (SA.103159), jonka nojalla voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön yritystukiohjelmia sellaisten yritysten hyväksi, joihin meneillään oleva kriisi tai siihen liittyvät pakotteet ja vastapakoteet vaikuttavat. Tukea voidaan myöntää yhdelle yritykselle enintään 400 000 euroa, ja tuki tulee myöntää viimeistään 31.12.2022. Valtion viranomaisten lisäksi myös kunnat voivat myöntää tukea.

Tukea voidaan myöntää suorina avustuksina, vero- ja sosiaaliturvamaksuetuuksina, takaisinmaksettavina ennakkoina, takauksina, lainoina ja pääoman muodossa kyseisen yrityksen mihin tahansa kustannuksiin. Poikkeuksellisesti myös taloudellisissa vaikeuksissa olevat yritykset voivat saada tukea. Tukea ei sen sijaan voida myöntää yrityksille, jotka ovat pakotteiden kohteena tai joita kontrolloivat pakotteiden kohteena olevat henkilöt.

Suomen puitetukiohjelma hyväksyttiin Euroopan komission 23.3.2022 vahvistamien tilapäisten kriisipuitteiden nojalla. Ne perustuvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimuksen) 107 artiklan 3 kohdan b alakohtaan, jossa sallitaan tämänkaltainen valtiontuki, kun EU:n taloudessa esiintyy vakavia häiriöitä.

Muistio 8.11.2022: Energiayhtiöiden vakuusvaatimuksia koskevat valtiontuet

Tiedote 20.7.2022: Valtiontuki: Komissio muuttaa kriisiajan tilapäisiä valtiontukipuitteita

Tiedote 14.6.2022: Komissio hyväksyi Suomen puitetukiohjelman Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa liittyville valtiontukitoimenpiteille

 

Yleinen ryhmäpoikkeusasetus ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

Komissio on valmistelemassa muutoksia yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen (komission asetus 651/2014), jonka myötä ryhmäpoikkeusasetus on linjassa Euroopan vihreän kehityksen ohjelman (Green Deal) sekä vuoden 2022 alusta voimaan tulleiden, jo uudistettujen valtiontukien suuntaviivojen (mm. ilmastotoimien, ympäristönsuojelun ja energia-alan CEEAG-suuntaviivat) kanssa. Komission tavoitteena on saattaa yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muutokset voimaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Nyt valmisteltavat muutokset ovat jatkumoa komission vuonna 2019 aloittamalle valtiontukisääntöjen arviointimenettelylle, jonka tarkoituksena on uudistaa EU:n valtiontukisääntöjä vastaamaan Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja digitaalisen Euroopan teollisuusstrategian tavoitteita. Vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on tehdä EU:sta moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous. Käytännössä ohjelma kannustaa yksityistä sektoria vihreään siirtymään tukemalla ympäristö- ja ilmastomyönteisiä investointeja aikaisempaa laajemmin.

Lisätietoja:  Elisa Fagerström, Sanna Nyyssölä ja Samuli Miettinen