Ajankohtaista EU:n valtiontukisääntelystä

Valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muutokset voimaan

Valtiontukien ns. yleistä ryhmäpoikkeusasetusta (komission asetus 651/2014) muutettiin komission 14.6.2017 antamalla asetuksella (2017/1084). Ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisala laajeni edelleen. Lisäksi asetukseen tehtiin useita muita yksityiskohtaisia muutoksia. Ryhmäpoikkeusasetus mahdollistaa jäsenvaltioille valtiontukiohjelmien käyttöönoton ja tukien myöntämisen ilman komission ennakkohyväksyntää, kun asetuksen yleiset ja kutakin tukimuotoa koskevat erityiset edellytykset täyttyvät.

Ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisala laajeni alueellisille lentoasemille myönnettäviin investointitukiin, ja tältä osin alle 200 000 vuosittaisen matkustajan lentoasemien investointitukia koskevat yksinkertaistetut säännöt. Laajennettu soveltamisala kattaa myös tuet toimintatappioiden kattamiseen alle 200 000 vuosittaisen matkustajan lentoasemille.

Asetuksen soveltamisala laajeni myös meri- ja sisävesisatamille satama- ja kulkuinfrastruktuuri-investointeihin sekä ruoppaukseen liittyviin kustannuksiin myönnettäviin tukiin. Tältä osin enintään 5 miljoonan euron tukea merisatamille ja enintään 2 miljoonan euron tukea sisävesisatamille koskevat yksinkertaistetut säännöt.

Ryhmäpoikkeusasetuksen euromääräistä soveltamisalaa laajennettiin kulttuurin ja kulttuuriperinnön edistämiseen suunnattujen tukien osalta (investointituki enintään 150 milj. euroa hanketta kohden, toimintatuki enintään 75 milj. euroa yritystä kohden vuodessa). Samoin asetus kattaa nyt urheiluinfrastruktuureille ja monikäyttöisille vapaa-ajan infrastruktuureille myönnettävät entistä suuremmat tuet (investointituki enintään 30 milj. euroa ja investoinnin kokonaiskustannukset enintään 100 milj. euroa hanketta kohti; toimintatuki enintään 2 milj. euroa urheiluinfrastruktuuria kohden vuodessa).

Aluetukien osalta ryhmäpoikkeusasetus kattaa nyt myös toimintatukiohjelmat erittäin harvaan asutuilla alueilla. Harvaan asutuilla alueilla tuotettujen tai jatkojalostettujen tuotteiden lisäkuljetuskustannusten korvaaminen on puolestaan mahdollista, vaikka tuensaaja ei harjoittaisi tuotantotoimintaa näillä alueilla.

Suomen tilapäinen COVID-19-puitetukiohjelma

Suomen tilapäinen COVID-19-puitetukiohjelma (komission päätös SA.56995) perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107 artiklan 3 kohdan b alakohtaan sekä tilapäisten valtiontukipuitteiden 3.1 lukuun (komission tiedonanto 2020/C 91 I/01 muutoksineen). Kaikki kansalliset, alueelliset ja paikalliset tukiviranomaiset voivat puitetukiohjelman nojalla myöntää rajoitettuja tukimääriä yrityksille. Tukea voidaan myöntää kaikilla toimialoilla toimiville yrityksille, lukuun ottamatta maatalouden alkutuotantoa sekä kalastus- ja vesiviljelyaloja, joilla sovelletaan erityisiä valtiontukisääntöjä. Tukiohjelman tavoitteena on mahdollistaa rajoitettujen tukimäärien myöntäminen erityisesti niille yrityksille, jotka kärsivät yllättävästä maksuvalmiuden puutteesta COVID-19-kriisin vuoksi. Tavoitteena on lisäksi auttaa yrityksiä jatkamaan ja kehittämään toimintaansa sekä aloittamaan investointisuunnitelmia kriisin aikana ja sen jälkeen sekä ylläpitämään työllisyyttä.

Puitetukiohjelmalla ei muuteta de minimis -asetuksen (komission asetus 1407/2013) mukaista 200 000 euron enimmäisrajaa, vaan kyseessä on tilapäinen – 30.6.2022 asti voimassa oleva – valtiontukisääntöjen kevennys koronaepidemiasta johtuen. Puitetukiohjelman mukaisesti myönnettävä tuki ja de minimis -asetuksen mukainen tuki voidaan kuitenkin yhdistää toisiinsa, eli käytännössä molempia tukia voidaan myöntää samalle yritykselle.

Tuki COVID-19-pandemian aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen muun kuin Suomen tilapäisen COVID-19-puitetukiohjelman perusteella

Jäsenvaltiot voivat SEUT-sopimuksen 107 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla komission hyväksynnän saatuaan korvata yrityksille vahingot, jotka johtuvat poikkeuksellisista olosuhteista, kuten COVID-19-pandemiasta. Tämä tarkoittaa muun muassa toimenpiteitä, joiden nojalla maksetaan korvauksia yrityksille niillä sektoreilla, joilla kriisin vaikutukset ovat erityisen voimakkaat (esim. liikenne, matkailu ja majoitus), ja tapahtumajärjestäjille, jotka ovat joutuneet perumaan tapahtumia epidemian vuoksi. Suomen tuki ja hyvitys ravintoloille (Laki ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä, 403/2020) perustuu SEUT-sopimuksen 107(2)(b) kohtaan. Vahinkojen korvaaminen SEUT-sopimuksen 107(2)(b) kohdan perusteella edellyttää aina komission hyväksyntää.

Lisätietoja:  Elisa Fagerström, Emmi Nykänen ja Samuli Miettinen