Valtioneuvoston kirjelmä TEM/2022/75

« Valtioneuvoston yleisistunto 5.5.2022 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (KOM(2022) 71 lopullinen)

U 35/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitussihteeri Sami Teräväinen, p. +358 295 060 088

Asia

Direktiiviehdotuksella (2022/0051/EU) säädettäisiin yritysten toimintaa koskevasta asianmukaisen huolellisuuden velvoitteesta. Yritysten tulisi tunnistaa, ehkäistä, lieventää ja lopettaa toiminnastaan aiheutuvia haitallisia ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia koko arvoketjussaan. Yhtiön johdon tulisi ottaa toimiessaan yhtiön edun mukaisesti huomioon päätöstensä seuraukset kestävyydelle, mukaan lukien ihmisoikeudet, ilmastonmuutos ja ympäristöseuraukset. Yritysten olisi tehtävä suunnitelma, jolla yrityksen liiketoimintamalli ja strategia mukautetaan Pariisin ilmastonsopimuksen 1,5 asteen ilmaston lämpenemisen rajan kanssa. Direktiiviehdotuksessa säädettäisiin myös vahingonkorvausvelvollisuudesta ja seuraamusjärjestelmästä. Direktiiviehdotuksen tavoitteena on lisätä ihmisoikeuksien kunnioittamista ja ympäristönsuojelua. Lisäksi tavoitteena on luoda unionissa toimiville yrityksille tasavertaiset kilpailuolosuhteet.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Sääntely koskisi yli 500 henkilöä työllistäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa sekä riskipitoisilla aloilla toimivia yli 250 henkeä työllistäviä yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa. Soveltamisalaan kuuluisi arviolta vajaa 300 suomalaista yritystä. Sääntelyyn sopeutuminen ja noudattaminen vaatisivat yrityksiltä kertaluonteisia ja vuosittain toistuvia kustannuksia. Sääntely edellyttäisi valvontatehtävän antamista ja resursoimista valvontaviranomaiselle. Kansallisesti sääntely olisi pääosin uutta lainsäädäntöä. Ehdotuksen kansallisen voimaansaattaminen voisi lisäksi edellyttää muutoksia ainakin osakeyhtiöitä koskevaan lainsäädäntöön.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen