Hallituksen esitys TEM/2022/130

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi

HE 176/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Noora Santala, p. +35 8295047304

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia (1290/2002), julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia (916/2012) ja työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia (1269/2020). Muutokset koskevat opiskelun vaikutusta työttömyysetuusoikeuteen sekä työttömyysetuudella tuettuna omaehtoisia opintoja opiskelevien työnhakuvelvollisuutta ja palveluprosessia. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi (RV)

Vaikutukset

Työttömyysturvalakia koskevat muutokset parantaisivat työttömien mahdollisuuksia opiskella työnhaun ohessa työttömyysetuutta menettämättä ja selkeyttäisivät opintojen vaikutusta oikeuteen saada työttömyysetuutta. TALOUDELLISET: Työttömyysturvalakia koskevista muutoksista aiheutuisi kustannuksia vuodesta 2023 alkaen sosiaali- ja terveysministeriön pääluokassa momenteille 33.20.50 (Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta (arviomääräraha)) ja 33.20.52 (Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta (arviomääräraha)) yhteensä arviolta noin 5,16 miljoonaa euroa vuodessa. Valtion lisäksi kustannuksia aiheutuisi työttömyyskassoille ja Työllisyysrahastolle. Työnhakijan palveluprosessia koskevasta muutoksesta aiheutuisi arviolta noin 4,7 miljoonaa euroa vuodessa henkilöstökustannuksia, jotka kohdistuisivat työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan momentille 32.01.03 (Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot). Esitetystä siirtymäsäännöksestä johtuen kustannukset realisoituisivat valtaosin vuoden 2023 loppuun mennessä ja kokonaisuudessaan noin kahden vuoden kuluessa. Määrärahan tarvetta katettaisiin kahdella miljoonalla eurolla hallinnonalan sisäisin määrärahasiirroin. Muun lisärahoituksen tarve arvioidaan myöhemmin toimeenpanosta saatujen kokemusten perusteella. Työnhakuvelvollisuutta koskevan muutoksen tavoitteena on vahvistaa työllisyyttä noin 1 100 työllisellä. Muutos vahvistaisi julkista taloutta vuonna 2023 arviolta noin 10 miljoonalla eurolla, vuonna 2024 arviolta noin 31 miljoonalla eurolla ja vuodesta 2025 alkaen arviolta noin 41 miljoonalla eurolla vuodessa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen