Hallituksen esitys TEM/2022/126

« Valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta

HE 175/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Tarja Krakau, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047308
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annettua lakia. Lisäksi muutettaisiin työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia, tulotietojärjestelmästä annettua lakia, työsopimuslakia ja työttömyysturvalakia. Vähäisiä muutoksia tehtäisiin myös eräisiin verolakeihin. Sosiaalisista yrityksistä annettu laki kumottaisiin. Esitys liittyy hallitusohjelman tavoitteeseen lisätä palkkatuen käyttöä yksityisellä sektorilla. Esityksen tavoitteena on yksinkertaistaa palkkatukea koskevia säännöksiä ja lisätä siten palkkatuen käyttöä erityisesti yrityksissä. Palkkatuen käytön lisäämisellä yrityksissä pyritään lisäämään palkkatuen vaikuttavuutta ja nostamaan tätä kautta työllisyysastetta. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä laiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Hallitusohjelman mukaisesti julkisen talouden suunnitelmassa 2020-2023 momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut, siirtomääräraha 2 v) määrärahaa on lisätty palkkatuen käytön lisäämiseksi vuodesta 2022 alkaen 16 miljoonaa euroa pysyvästi vuoden 2019 tasoon verrattuna. Momentille 32.30.51 varattu määräraha arvioidaan riittäväksi esitettyjen muutosten toimeenpanoon. Momenteille 33.20.50 Valtionosuus työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta, arviomääräraha ja 33.20.52 Valtionosuus työttömyysetuuksien perusturvasta, arviomääräraha ehdotetaan yhteensä 169,3 miljoonaa euroa määrärahaa palkkatuen ja starttirahan rahoittamiseen. Vuoden 2023 talousarvioesityksessä ehdotetaan julkisen talouden suunnitelman 2023-2026 mukaisesti siirrettäväksi edellä mainittua määrärahaa yhteensä 25,7 miljoonaa euroa momentille 32.30.55 Toimet työurien pidentämiseksi (arviomääräraha) ehdotetun 55 vuotta täyttäneiden työllistämistuen ja kuntien velvoitetyöllistämisen rahoittamiseksi. Työttömyysetuuksista siirretyn rahoituksen lisäksi edellä mainittuihin tarkoituksiin momentille 32.30.55 ehdotetaan siirrettäväksi myös 10,8 miljoonaa euroa momentilta 32.30.51. Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi säännös kunnan lisätuesta, joten talousarviossa ei varattaisi enää määrärahaa tarkoitukseen. Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että valtion talousarviossa ei enää asetettaisi palkkatuen ja valtion virastolle tai laitokselle osoitettavan määrärahan enimmäismäärää. Enimmäismäärästä säädettäisiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa. Työnsuunnittelijoita koskevan poikkeuksen kumoamista koskevan ehdotuksen johdosta ehdotetaan, että työ- ja elinkeinotoimistoihin ei työllistettäisi enää henkilöitä palkkatuettuun työhön ja vuoden 2022 henkilötyövuosia vastaava määräraha siirrettäisiin työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen