Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Avaruuslain rakennuspalikat

29.6.2017 14.23
Kolumni

Suomi valmistelee parhaillaan omaan lakiaan avaruustoiminnasta. Aiempaa lainsäädäntöä aiheesta ei ole. Emme kuitenkaan lähde tyhjästä, sillä muut ovat olleet samassa tilanteessa ennen meitä ja kansainvälistä keskustelua kansallisesta lainsäädännöstä käydään vilkkaasti.

Lukuisissa yhteyksissä on kansainvälisesti pohdittu, mistä aiheista on tarpeen säätää kansallisesti. Muun muassa YK:n COPUOS-komitean oikeudellinen alakomitea on pohtinut asiaa työryhmässään, jonka työn tuloksena YK antoi suosituksen kansallisen lainsäädännön sisällöstä. Lisäksi International Law Association (ILA) on laatinut lainsäätäjien avuksi mallilain (Sofia-mallilaki).

Em. suosituksessa ja mallilaissa on tunnistettu avaruuslain keskeisiä elementtejä, ns. rakennuspalikoita (building blocks).  Nämä perustuvat YK:n avaruussopimuksiin. Avaruuslain rakennuspalikoita ovat lain soveltamisala, toiminnan luvanvaraisuus ja valvonta, avaruusesineiden rekisteröinti, vahingonkorvausvastuu sekä toiminnan siirtämisen luvanvaraisuus ja ympäristökysymykset, ml. avaruusromu. Näistä elementeistä rakentuu myös Suomen laki avaruustoiminnasta.

Lupamenettelyllä varmistetaan toiminnan turvallisuus

YK:n avaruuden yleissopimuksen mukaan valtio on vastuussa kansallisesta avaruustoiminnasta. Siten lakia sovellettaisiin Suomen alueella harjoitettavaan avaruustoimintaan sekä Suomen kansalaisen tai suomalaisen oikeushenkilön muualla harjoittamaan avaruustoimintaan. Avaruustoimintaa olisi satelliittien ja muiden avaruusesineiden lähettämistä avaruuteen, niiden ohjaamista ja valvontaa avaruudessa sekä niiden palauttamista maahan

Avaruuden yleissopimuksen mukaan yksityiset voivat harjoittaa avaruustoimintaa vain valtion luvalla ja valvonnassa. Suomessa toiminnan harjoittajan pitäisi hakea lupaa etukäteen työ- ja elinkeinoministeriöltä. Lupaharkinnassa varmistettaisiin erityisesti toiminnan turvallisuus ja Suomea sitovien kansainvälisten velvoitteiden mukaisuus. Vastaavasti toiminnan siirtäminen edellytettäisi lupaa.

Rekisteri ja valvonta auttavat tiedonsaannissa

YK:n rekisteröintisopimus velvoittaa valtiot perustamaan kansallisen avaruusesineiden rekisterin. Suomessa työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämään rekisteriin kirjattaisiin tietyt perustiedot avaruuteen lähetetyistä avaruusesineistä. Rekisteri olisi julkinen ja sen kautta tiedot suomalaisista avaruusesineistä olisivat helposti kaikkien saatavilla.

Avaruuden yleissopimuksen mukaan Suomi on velvollinen valvomaan yksityisten toimijoiden harjoittamaa avaruustoimintaa. Toiminnan harjoittajan pitäisi vuosittain raportoida toiminnastaan ministeriölle ja ilmoittaa mahdollisista muutoksista. Valvontaa tehostettaisiin säätämällä laissa sakkorangaistus tietyistä rikkomuksista tai laiminlyönneistä.

Vastuu vahingoista ja vastuu ympäristöstä

YK:n vastuusopimuksen mukaisesti valtio on vahingonkorvausvastuussa avaruustoiminnan aiheuttamista vahingoista. Jos valtio joutuisi maksamaan korvauksia kolmansille osapuolille, se voisi lain mukaan periä maksamansa korvaukset toiminnan harjoittajalta.

Toiminnan harjoittajan pitäisi lupahakemuksessaan arvioida riskit vahingoista maassa, ilmassa ja avaruudessa. Riskitasosta riippuen toiminnanharjoittaja voisi olla velvollinen ottamaan vastuuvakuutuksen vahinkojen varalta.

Avaruustoimintaa ei saisi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ympäristöön maassa, ilmassa tai avaruudessa. Toiminnan harjoittajan pitäisi myös huolehtia, ettei toiminnasta syntyisi avaruusromua.

Tavoitteena joustavuus ja uudet liiketoimintamahdollisuudet

Lain tavoitteena on luoda Suomessa harjoitettavalle avaruustoiminnalle selkeät puitteet, sujuva lupaprosessi sekä yhdenmukaiset velvoitteet toiminnan harjoittajille. Hallinnollinen taakka on kuitenkin pidettävä mahdollisimman pienenä. 

Lähtökohtana on positiivinen suhtautuminen avaruustoiminnan harjoittamiseen. Toiminnalle ei ole syytä asettaa rajoituksia, jos toiminnan turvallisuus ja muut luvan myöntämisen edellytykset ovat kunnossa.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi avaruustoiminnasta on parhaillaan lausuntokierroksella. HE-luonnos ja lausuntopyyntö ovat saatavilla osoitteessa www.tem.fi/lausuntopyynnot

Maija Lönnqvist, lakimies

 

Kolumni
Palaa sivun alkuun