Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Energiministrarna i Luxemburg – rådet diskuterar de europeiska energinäten, vätestrategin och ombyggnaden av byggnader

Arbets- och näringsministeriet
11.6.2021 8.25
Pressmeddelande

EU:s energiministrar samlas den 11 juni 2021 i Luxemburg. På rådets agenda står antagandet av en allmän riktlinje om förslaget till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer (den s.k. TEN-förordningen), diskussionen om den vätestrategi som Europeiska kommissionen publicerade den 8 juli 2020 och antagandet av slutsatserna om en våg av grundlig förbättring av byggnader i Europa. Vid mötet representeras Finland av statssekreterare Jukka Ihanus som ställföreträdare för näringsministern.

Finland kan stödja antagandet av den allmänna riktlinjen för TEN-E-förordningen. Genom förordningen fastställs kriterier för EU:s urval av projekt av gemensamt intresse som gäller gränsöverskridande infrastruktur för gas- och elnät och smarta nät som kan ansöka om finansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa. Reformen uppdaterar förordningen så att den bättre beaktar EU:s klimat- och energimål.  

Efter en övergångsperiod kan gränsöverskridande naturgasprojekt inte längre få EU-stöd. Dessutom kommer väte- och intelligenta nätprojekt att omfattas av förordningen som nya projektkategorier. Också när det gäller utvecklandet av havsbaserad vindkraft samarbetar man mera havsområdesvis.

Diskussion om en europeisk vätestrategi, utveckling och finansiering av väteteknik

Rådet ska under ledning av ordförandelandet Portugal diskutera medlemsländernas samarbete inom väteteknik och om hur väte kan tas i bruk inom sektorer där det är svårt att minska utsläppen. Europeiska kommissionen publicerade en vätestrategi den 8 juli 2020. Rådet antog sina slutsatser om den i december 2020. 

I det bakgrundsdokument som styr ordförandens diskussion konstateras att väte spelar en viktig roll i Europas strävan efter koldioxidneutralitet. I dokumentet föreslås att utvecklingen av väteteknik måste fortsätta och att flera program och finansieringskanaler på EU-nivå kan utnyttjas. 

Väte används redan nu inom industrin. Enligt planerna ska rent väte användas inom industrin i vidare bemärkelse bl.a. för tillverkning av stål och cement, oljeraffinering och kemisk industri.  I trafiken medför väte ett alternativ i synnerhet för den tunga landsvägs- och sjötrafiken. De elbränslen som tillverkas av rent väte erbjuder också mer omfattande alternativ till trafiken.

Finland stöder utnyttjandet av EU:s strategi för integrering av energisystemet och vätestrategi samt för planering av politikåtgärderna för EU:s energipolitik och övriga sektorer. Dessutom stöder vi främjandet av användningen av förnybart och koldioxidsnålt väte särskilt genom införandet av ny teknik. Det är viktigt att det är möjligt att använda alla rena sätt att producera el. 

Slutsatser om miljövänliga ombyggnader av byggnader i Europa ska antas

Rådet har för avsikt att anta slutsatser om vågen av grundlig förbättring av byggnaderna i Europa. Enligt kommissionens meddelande av den 14 oktober 2020 är målet att skapa miljövänligare byggnader och nya arbetstillfällen samt att förbättra medborgarnas livskvalitet. Enligt slutsatserna är det nödvändigt att fördubbla antalet energirelaterade ombyggnader i byggnader fram till 2030.
Finland är överens om kommissionens ståndpunkt att förbättring av byggnaders energiprestanda och minskning av utsläppen har en central roll för EU för att det höjda klimatmålet för 2030 ska kunna nås. Finland stöder kommissionens princip energieffektivitet först, men betonar behovet att också energieffektiviteten hos byggnadsdelar och tekniska system samt hela energisystemet bör beaktas ur ett brett perspektiv.

Det är viktigt att man vid ombyggnad kan beakta växthusgasutsläppen från byggnadsmaterial och principerna för cirkulär ekonomi. Finland stöder träbyggande och åtgärder som ökar ibruktagandet av naturbaserade lösningar och innovationer.

Andra frågor som tas upp vid mötet är bland annat aktuella yttre förbindelser, programmet för det kommande slovenska ordförandeskapet i rådet samt EU:s taxonomiförordning.

Ytterligare information:
Riku Huttunen, överdirektör, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 6518
Nina Alatalo, näringsministerns tjänstemannamedarbetare (EU-ärenden och internationella frågor), arbets- och näringsministeriet, tfn 050 431 8015
Eero Karjalainen, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 501 7746 (EU-samordning av energi vid arbets- och näringsministeriet)
Ville Niemi, specialsakkunnig, UM/Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel, tfn +32 479 470 175
 

 
Sivun alkuun