Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt

Kostnadsstödet för företag tas i bruk igen – lagutkast ut på remiss

Arbets- och näringsministeriet
16.10.2020 11.36 | Publicerad på svenska 16.10.2020 kl. 15.42
Pressmeddelande

Syftet med kostnadsstödet är att hjälpa företagen att klara sig i den svåra ekonomiska situation som coronaviruset orsakar. Stödet ersätter företagens fasta kostnader som är svåra att anpassa och lönekostnaderna, men stödet ersätter inte minskad omsättning. Det föreslås ändringar i kostnadsstödet så att det bättre ska motsvara behoven hos de företag som lidit värst. De grundläggande principerna för stödet förblir emellertid desamma.

Regeringen beslöt den 29 september 2020 att det temporära kostnadsstödet för företag ska fortsätta. Arbets- och näringsministeriet sände de föreslagna ändringarna i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag på en kort remiss 16.10–21.10.2020. Syftet är att överlämna en proposition till riksdagen för behandling ännu i oktober, att lagändringarna ska träda i kraft i december 2020 och att ansökan om kostnadsstöd kan börja i slutet av december. Företagen ska fortsättningsvis ansöka om stödet elektroniskt hos Statskontoret.

– Coronaepidemin fortsätter att orsaka svårigheter för flera företag och branscher. Vi vill höra intressentgruppernas synpunkter på de föreslagna ändringarna i lagen innan vi överlämnar lagen till riksdagen, säger näringsminister Mika Lintilä.

Intressentgrupperna önskas ge synpunkter på stödvillkoren

Ändringsförslag gällande stödperioden och villkoren för beviljande samt godtagbara kostnader har skickats på remiss.

Villkoret för kostnadsstödet är fortfarande att både branschens och företagets omsättning har sjunkit avsevärt. I den tidigare lagen om temporärt kostnadsstöd för företag var det en minskning på 10 procent i branschens omsättning och 30 procent i företagets omsättning som berättigade till stödet. Gränserna granskas på nytt under beredningen och det kan vara befogat att sänka dem beroende på utvecklingen för branschernas omsättning under den valda stödperioden.

Intressentgrupperna önskas kommentera följande:

Tidpunkten för stödperioden:

  • Ett villkor för kostnadsstödet är att branschens och företagets egen omsättning har sjunkit. Den minskade omsättningen utvärderas i slutet av stödperioden. Intressentgrupperna önskas uttala sig om vilka månader affärsverksamheten har lidit mest på grund av coronapandemin. Den tidigare stödperioden för kostnadsstödet var 1.4–31.5.2020 och den nya stödperioden är en fortsättning på den.

Jämförelsetidpunkt för omsättningen:

  • Minskningen i omsättningen ska jämföras med den tidpunkt 2019 som motsvarar stödperioden. Jämförelseperioden för företag som bildats den 1 maj 2019 eller senare är 1.1–28.2.2020.

Förutsättningar och bestämningsgrunder för beviljande av kostnadsstöd:

  • Den minimigräns för omsättningen som berättigar till stöd under stödperioden tas bort och sålunda kan mindre företag bättre ta del av stödet.
  • Företagen får stöd baserat på sina fasta kostnader och lönekostnader. Syftet nu är att utvidga de kostnader som företagen kan få stöd för. Till kostnaderna läggs kostnader som omfattas av stödperioden men uppkom före stödperioden.
  • Statskontoret kan även i fortsättningen ta ett företags ansökan till behandling i en situation där företaget inte är från en bransch vars omsättning har sjunkit. Företaget ska då påvisa synnerligen vägande skäl för att dess omsättning har sjunkit på grund av coronaläget.
  • Det minsta stödet som betalas ut är fortsättningsvis 2 000 euro och det maximala stödbeloppet är även i fortsättningen 500 000 euro. När stödbeloppet slås fast beaktas dessutom det maximala beloppet i EU:s temporära bestämmelser om statsunderstöd, beloppet är sammanlagt 800 000 euro per företag i stödprogrammet ifråga. När det maximala beloppet för stödet räknas ut ska man beakta alla stöd som finländska myndigheter har beviljat företaget ifråga med stöd av ramstödsprogrammet.

Vilka branscher som är berättigade till stöd fastställs separat genom förordning av statsrådet, som utfärdas efter att lagen har trätt i kraft. Lagen om temporärt kostnadsstöd för företag bereddes i maj–juli och den första ansökningsomgången för kostnadsstödet ordnades i juli–augusti.

Ytterligare information:

Jenny Hasu, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 029504 7213
Sampsa Nissinen, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029504 7189

 
Sivun alkuun