Hyppää sisältöön

Toimialaraportti: Sote-uudistus tuo suuria muutoksia sekä henkilöstölle että yrityksille

työ- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 10.3.2022 9.03
Tiedote
Sote-alan 10 suurinta ammattiryhmää vuonna 2019. Sisältö avataan toimialaraportissa. Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

Sote-toimiala elää kansallisten uudistusten ja kansainvälisten muutostrendien keskellä. Sote-uudistus vaikuttaa alan henkilöstöön ja yrityskenttään. Lisäksi muut muutokset, kuten lainsäädännöllä ohjattavat henkilöstömitoitukset, vaikuttavat alan kasvaviin henkilöstötarpeisiin esimerkiksi ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoivassa. Samanaikaisesti monia sote-ammatteja, kuten sosiaalityöntekijöitä ja sairaanhoitajia, koettelee laaja työvoimapula. Yritykset työllistävät jo yli 90 000 henkilöä, mikä vastaa noin 22 %:n osuutta sote-alan kaikista työllisistä.

Tämä selviää 10.3.2022 julkistetusta sosiaali- ja terveyspalvelualan työvoimaa ja yrityskenttää tarkastelevasta TEM:n toimialapalvelun teemaraportista.

Sote-toimialan uudistuksilla on vaikutusta myös sote-palvelualan yritysten markkinoihin. Väestörakenteen muutos ja julkisen talouden kantokyky vaikuttavat kykyyn järjestää näitä palveluja. Samanaikaisesti kehittyvä teknologia ja koronapandemian vauhdittama etäteknologian hyödyntäminen muuttavat palvelukanavia ja työntekemisen tapoja.

"Pelkästään kansalliset uudistukset ovat niin suuria, että ne merkitsevät suurta ja nopeaa muutosta koko palvelujärjestelmässä ja vaikuttavat niin henkilöstöön kuin yrityksiin. Samanaikaisesti on huomioitava kansainvälinen iso kuva, esimerkiksi teknologian mahdollisuudet ja pandemian kaltaiset uhat," toteaa teemaraportin koostanut toimialapäällikkö Terhi Tevameri Varsinais-Suomen TE-toimistosta.

Monissa sote-ammatteissa on laaja työvoimapula

Samanaikaisesti monia sote-ammatteja koskee laaja työvoimapula. Tilanne on huolestuttava, sillä kyse on työllisyyden näkökulmasta tarkasteltuna Suomen suurimmasta toimialasta ja kriittisistä hyvinvointivaltion palveluista. Arviot määrällisistä työvoimavajeista ovat myös suuria, esimerkiksi sairaanhoitajien kohdalla. Kattavan kokonaiskuvan muodostamista vaikeuttavat kuitenkin puutteet tietoaineistoissa ja eroavaisuudet tilastointitavoissa.

Yritysten rooli työllistäjinä ja palvelujärjestelmän välttämättömänä osana tulisi tunnistaa paremmin

Sote-palvelualan yritysten määrä on pysynyt samalla tasolla viime vuosina. Vuonna 2020 sote-palvelualan yrityksiä oli yhteensä noin 18 000. Alan yritysten liikevaihto on myös kasvanut, erityisesti suurimmissa yrityksissä. Henkilöstömäärän lisäys on myös ollut yrityksissä merkittävää, sote-palvelualan yritykset työllistävätkin jo yli 90 000 henkilöä. Julkinen sektori on sote-palvelualan suurin työllistäjä, mutta yritysten osuus on jo noin 22 prosenttia. On selvää, että tulevassa sote-palvelujärjestelmässä tarvitaan myös yksityisen sektorin työpanosta ja osaamista.

”Jatkossa vaadimme yhä enemmän hyvinvointipalveluiltamme hyvää laatua ja saavutettavuutta. Yksityiset palveluntuottajat voivat sekä täydentää että korvata julkisen järjestelmän sote-palveluja. Esimerkiksi kotitalousvähennys on mahdollistanut monille juuri omiin tarpeisiin sopivia palvelukokonaisuuksia,” sanoo alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Pylkkänen on huolestunut sote-toimialojen työvoiman riittävyydestä, sillä hän johtaa työvoimatarvetta kartoittavaa toimialoittaista tiekarttahanketta TEM:ssä.

Tärkeää olisi varmistaa markkinoilla tilaa erikokoisille yrityksille ja uusille innovaatioille

Erittäin tärkeää olisi varmistaa, että erikokoiset yritykset ja uudet innovaatiot ja niiden käyttöönotto saisivat tilaa markkinoilla, sillä sote-palvelujen kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Tästä kysynnästä osa kohdistuu yksityiseen sektoriin. Uusista sekä teknologiaan perustuvista että palveluinnovaatioista voi myös kasvaa vientituotteita.

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön johdolla toimiva asiantuntijaverkosto, jossa kootaan, analysoidaan ja välitetään tietoa liike-elämän toimintaympäristöstä yritysten ja eri toimijoiden päätöksenteon pohjaksi. Toimialapalvelu edistää ja tukee yritysten uusiutumista, arvonlisän kasvua ja kansainvälistymistä.

Lisätiedot:
alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen, TEM, puh. 0295 047 474
sotehy-koordinaattori Terhi Tevameri, Varsinais-Suomen TE-toimisto, puh.  029 504 4645
kehittämispäällikkö Katri Lehtonen, TEM, puh. 029 506 4926

 
Sivun alkuun